หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-6-089ZA
PUM-SHP-5-089ZA
PUM-SHP-5-001ZA
PUM-SHP-6-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า จัดการเครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า และควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10808.01 วางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.แผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรถูกกำหนดอย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2.แผนบริหารแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรถูกนำไปใช้อย่างครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

10808.02 จัดการเครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1. อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้ถูกจัดเตรียมครบถ้วนตามลักษณะการปฏิบัติงาน
2.ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะการปฏิบัติงาน

10808.03 ควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.ข้อมูลขององค์กรถูกป้อนลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการควบคุมข้อมูลภายในองค์กรอย่างถูกต้องตามนโยบายขององค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า 2. ปฏิบัติการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า 3. ปฏิบัติการควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดส่งพัสดุด่วน 2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3. การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องกำหนดแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และการนำแผนไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายขององค์กร 2. จัดการเครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศ ถูกไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะการปฏิบัติงาน 3. การควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องการนำข้อมูลขององค์กรบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและใช้งาน และการนำข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายขององค์กร 4. ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 5. ถูกต้องตามแผนที่กำหนด หมายถึง แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ถูกต้องตามลักษณะการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กรกำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินปฏิบัติให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน