หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-5-086ZA
PUM-SHP-6-086ZA
PUM-SHP-5-002ZA
PUM-SHP-6-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า การจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า การจัดการด้านอาคารสถานที่ในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า และการจัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10805.01 วางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.แผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรถูกกำหนดอย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2.แผนการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรถูกนำไปใช้อย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร

10805.02 จัดการด้านเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถูกจัดทำข้อกำหนดการใช้งานอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
2. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถูกดำเนินการควบคุมการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
3. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนที่กำหนด

10805.03 จัดการด้านอาคารสถานที่ในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.อาคารสถานที่ถูกจัดทำข้อกำหนดการใช้งานอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
2. อาคารสถานที่ถูกดำเนินการควบคุมการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
3.อาคารสถานที่ได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.อาคารสถานที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนที่กำหนด

10805.04 จัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

1.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานถูกจัดทำข้อกำหนดการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
2.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานถูกดำเนินการควบคุมพื้นที่การใช้งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กร
3.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า 2. ปฏิบัติการจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า 3. ปฏิบัติการควบคุมการจัดการด้านอาคารสถานที่ในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า 4. ปฏิบัติการจัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดส่งพัสดุด่วน 2. หลักการบริหารจัดการองค์กร 3. บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4. จัดการด้านอาคารสถานที่ 5. การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การจัดการด้านเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการด้านอาคารสถานที่ และการจัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร จะต้องกำหนดมาตรฐานการใช้งาน และนำแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปใช้ตามนโยบายขององค์กร 2. การจัดการด้านเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จะต้องจัดทำข้อกำหนดการใช้งานเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการควบคุมการใช้งานเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ตามข้อกำหนด รวมถึงการตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. การจัดการด้านอาคารสถานที่ จะต้องจัดทำข้อกำหนดการใช้งานอาคารสถานที่ และการควบคุมการใช้งานอาคารสถานที่ตามข้อกำหนด รวมถึงการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. การจัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน จะต้องจัดทำข้อกำหนดการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และควบคุมพื้นที่การใช้งานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 5. ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 6. ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการประเมินเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลตามข้อกำหนดขององค์กร 7. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่องค์กรกำหนดหรือระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน