หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-074ZA
PUM-SHP-4-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด ตรวจนับสินค้าในสำนักงานให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด ควบคุมตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่บรรจุหีบห่อ และควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10703.01 ตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่จะดำเนินการขนย้าย

1.เอกสารในการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่จะดำเนินการขนย้ายถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าในสำนักงานได้รับการตรวจสอบตามเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานการตรวจสอบสินค้าในสำนักงานถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลในการตรวจสอบรายการสินค้า

10703.02 ตรวจนับสินค้าในสำนักงานที่จะดำเนินการขนย้าย

1.อุปกรณ์ในการตรวจนับสินค้าในสำนักงานถูกจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สินค้าในสำนักงานที่จะดำเนินการขนย้ายได้รับการตรวจนับให้ตรงกับเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.รายงานการตรวจนับสินค้าในสำนักงานที่จะดำเนินการขนย้ายได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามข้อมูลในการตรวจนับสินค้า

10703.03 ตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่ผ่านการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้าในสำนักงานที่ผ่านการบรรจุหีบห่อได้รับการตรวจสอบตามรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่ผ่านการบรรจุหีบห่อได้จัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลในการตรวจสอบรายการสินค้า

10703.04 ตรวจสอบการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน

1.หีบห่อสินค้าในสำนักงานได้รับการตรวจสอบการบรรจุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงานจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลในการตรวจสอบการบรรจุสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด
   2. ปฏิบัติการตรวจนับสินค้าในสำนักงานให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด
   3. ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่บรรจุหีบห่อ
   4. ปฏิบัติการตรวจสอบการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการควบคุมและตรวจสอบการบรรจุหีบห่อสินค้า
   2. การบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินการบรรจุเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินการบรรจุเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   การควบคุมการดำเนินการบรรจุเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด การตรวจนับสินค้าในสำนักงานให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด การควบคุมตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงานที่บรรจุหีบห่อ และการควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การควบคุมรายการสินค้าในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบรายการสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารให้ตรงกับเอกสาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบรายการสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การควบคุมการตรวจนับสินค้าในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมรายงานการตรวจนับสินค้าให้ตรงกับเอกสารที่ใช้ในการตรวจนับ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจนับรายการสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การควบคุมการตรวจสอบรายการสินค้าในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบรายการสินค้าที่บรรจุหีบห่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบรายการสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. การควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน จะต้องตรวจสอบการบรรจุหีบห่อสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบรรจุหีบห่อสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน