หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-073ZA
PUM-SHP-4-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย วางแผนการดำเนินการบรรจุสินค้าในสำนักงาน วางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน และการจัดทำแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10702.01 วิเคราะห์สินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย

1.ข้อมูลสินค้าในสำนักงานที่ได้สำรวจมีการวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. วัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงานมีการคำนวณอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.อุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้าในสำนักงานมีการคำนวณอย่างถูกต้องตามข้อมูลที่กำหนด
4.ข้อมูลสินค้าที่ได้จากวิเคราะห์ถูกจัดทำเป็นใบงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10702.02 วางแผนการดำเนินการบรรจุสินค้าในสำนักงาน

1.ข้อมูลการขนย้ายสินค้าในสำนักงานที่สำรวจนำไปวางแผนการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. แผนการดำเนินงานบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงานมีการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

10702.03 วางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

1. ข้อมูลการขนย้ายสินค้าในสำนักงานที่ได้จากการสำรวจนำไปวางแผนการดำเนินการขนย้ายอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2.แผนการดำเนินงานขนย้ายสินค้าในสำนักงานมีการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

10702.04 จัดทำแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

1.ข้อมูลการวิเคราะห์สินค้าในสำนักงานได้ถูกรวบรวมอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. ข้อมูลการวิเคราะห์สถานที่ถูกรวบรวมอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
3. แผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงานมีการจัดทำสอดคล้องกับข้อมูลที่วิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย
  2. ปฏิบัติการวางแผนการดำเนินการบรรจุสินค้าในสำนักงาน
   3. ปฏิบัติการวางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
   4. ปฏิบัติการจัดทำแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. นักวางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบรรจุสินค้าในสำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การวางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย การวางแผนการดำเนินการบรรจุสินค้าในสำนักงาน การวางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน และการจัดทำแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวิเคราะห์สินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อวางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้า เช่น จำนวนสินค้า สถานที่ขนย้ายต้นทางและปลายทาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการคำนวณวัสดุอุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อและการขนย้าย พร้อมทั้งจัดทำใบงานการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การวางแผนการบรรจุหีบห่อสินค้าในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ เช่น ใช้กล่องกี่กล่อง ใช้พนักงานกี่คน และดำเนินงานตามแผนการบรรจุหีบห่อสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การวางแผนการดำเนินการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมข้อมูลจากการสำรวจเพื่อวางแผนการขนย้าย และดำเนินงานตามแผนงานการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. การจัดทำแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน จะต้องรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสินค้า สถานที่ เพื่อให้การดำเนินการขนย้าเป็นไปตามแผนงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน