หน่วยสมรรถนะ

สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-072ZA
PUM-SHP-4-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย ดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้าย และจัดทำรายงานการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10701.01 ดำเนินการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย

1.สินค้าในสำนักงานถูกสำรวจการขนย้ายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าในสำนักงานที่มีลักษณะพิเศษได้รับการบันทึกภาพอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ข้อมูลสินค้าในสำนักงานที่สำรวจได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10701.02 ดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

1.ข้อมูลด้านเวลาและสถานที่ของสถานที่ต้นทางและปลายทางถูกระบุอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ข้อมูลเส้นทางการขนย้ายสินค้าในสำนักงานต้นทางและปลายทางได้รับการสำรวจอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.ข้อมูลสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงานมีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10701.03 จัดทำรายงานการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย

1.ข้อมูลสินค้าในสำนักงานถูกบันทึกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ข้อมูลเส้นทางการขนย้ายสินค้าในสำนักงานทั้งปลายทางและต้นทางถูกบันทึกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.รายงานการสำรวจเส้นทางการขนย้ายสินค้าในสำนักงานมีการจัดทำและตรวจสอบอย่างถูกต้องตามข้อมูลการขนย้าย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการดำเนินการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย
  2. ปฏิบัติการดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้าย
  3. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการสำรวจสินค้าเพื่อการขนย้าย
  2. การจัดทำรายงานสำหรับการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   การสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย การดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้าย การจัดทำรายงานการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การดำเนินการสำรวจสินค้าในสำนักงานเพื่อการขนย้าย จะต้องสำรวจสินค้าตามขั้นตอน เช่น ขนาดของสินค้า จำนวนสินค้า เป็นต้น และดำเนินการบันทึกภาพสินค้าที่มีลักษณะพิเศษพร้อมทั้งจดบันทึกรายการสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การดำเนินการสำรวจสถานที่เพื่อการขนย้าย จะต้องระบุเวลา สถานที่ และเส้นทางทั้งต้นทางและปลายทางในการขนย้าย และดำเนินการจดบันทึกข้อมูลการสำรวจสถานที่ในการขนย้ายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การดำเนินการจัดทำรายงานการสำรวจ (Survey report) สินค้าในสำนักงานจะต้องรวบรวมบันทึกข้อมูลด้านเวลา สถานที่ เส้นทางในการขนย้าย ทั้งต้นทางและปลายทาง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการสำรวจเส้นทางและการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน