หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-071ZA
PUM-SHP-4-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลในเอกสารหรือระบบงาน และการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10616.01 ตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สินค้ามีการตรวจสอบและยืนยันตรงตามเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบมีการบันทึก และส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10616.02 บันทึกข้อมูลการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

1.ข้อมูลการขนย้ายสินค้าก่อนดำเนินการขนย้ายถูกบันทึกในเอกสารหรือระบบงานอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ข้อมูลการขนย้ายสินค้าหลังดำเนินการขนย้ายถูกบันทึกในเอกสารหรือระบบงานอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. เอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับการขนย้ายทั้งก่อนและหลังขนย้ายมีการบันทึกและส่งมอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10616.03 จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

1.เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัยมีการกำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณตามข้อมูลที่กำหนด
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัยมีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการขนย้ายสินค้ามีการจัดทำและจัดเก็บอย่างถูกต้องตามข้อมูลที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในเอกสารหรือระบบงาน
  3. ปฏิบัติการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้า
  2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
  3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องมือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการทำงานและคุณภาพงานขนย้ายสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย การผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลในเอกสารหรือระบบงาน การจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบและยืนยันสินค้ากับเอกสาร จะต้องตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องตรงตามเอกสาร เช่น จำนวนสินค้ามีกี่กล่อง มีสินค้าลักษณะพิเศษกี่กล่อง เป็นต้น และบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การบันทึกข้อมูลในเอกสารหรือระบบงาน จะต้องบันทึกข้อมูลทั้งก่อนและหลังการขนย้ายสินค้า และดำเนินการบันทึกเอกสารการขนย้ายสินค้าทั้งก่อนและหลังเพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน