หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-070ZA
PUM-SHP-4-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์กร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10615.01 ติดต่อและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร

1.การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายงานสรุปผลการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในองค์กรถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10615.02 ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์กร

1. รายชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์การถูกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อการขนย้ายสินค้าดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานสรุปผลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร
  2. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์กร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานด้านการขนย้ายสินค้า
  2. ความรู้เกี่ยวกับทักษะการติดต่อสื่อสาร
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์กร
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กร จะต้องดำเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการประสานงานภายในองค์กรให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอกองค์กร จะต้องรวบรวมชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานนอกองค์กรเพื่อประสานงานในการขนย้ายสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการประสานงานภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย
ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน