หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-069ZA
PUM-SHP-4-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าตามเอกสารการขนย้าย การตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด และการจัดทำใบส่งมอบสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10614.01 ตรวจนับสินค้าหลังการขนย้าย

1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ใบตรวจสอบรายการสินค้าสำหรับใช้ในการตรวจนับถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สินค้าที่ขนย้ายได้รับการตรวจนับตามเอกสารการขนย้ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10614.02 ตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด

1.สินค้าหลังจากการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนดถูกตรวจสอบสภาพอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารการตรวจสภาพสินค้าหลังการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนดถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10614.03 จัดทำใบส่งมอบสินค้าหลังการขนย้าย

1.เอกสารการส่งมอบสินค้าหลังการขนย้ายถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ข้อมูลการส่งมอบสินค้าหลังการขนย้ายได้ถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สินค้าหลังการขนย้ายที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจนับสินค้าตามเอกสารการขนย้าย
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด
  3. ปฏิบัติการจัดทำใบส่งมอบสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและใช้ใบตรวจนับ check sheet
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพสินค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำใบส่งมอบสินค้า การเขียนรายงาน และข้อเสนอแนะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าตามเอกสารการขนย้าย การตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนด การจัดทำใบส่งมอบสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจนับสินค้าตามเอกสารการขนย้าย จะต้องจัดเตรียมเอกสารและใบการตรวจนับรายการสินค้า และดำเนินการตรวจนับสินค้าตามเอกสารการขนย้ายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการจัดวาง จะต้องตรวจสอบการจัดวางสินค้าตามตำแหน่ง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการตรวจสภาพสินค้าหลังการจัดวางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การส่งมอบสินค้า จะต้องจัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้า การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาหลังการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน