หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-067ZA
PUM-SHP-4-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการติดตามตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10612.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

1. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการขนย้ายถูกเลือกมาใช้ในการขนย้ายอย่างถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กร
2.แผนการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายถูกกำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10612.02 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขนย้ายในที่อยู่อาศัยได้ถูกจัดทำขี้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายในที่อยู่อาศัยได้รับการควบคุมการใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

10612.03 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายในที่อยู่อาศัย

1. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายในที่อยู่อาศัยได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
2.รายงานการติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายในที่อยู่อาศัยมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการวางแผนการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  2. ปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  3. ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบการขนย้ายสินค้าให้สอดคล้องกับการทำงานและข้อกำหนดของกฎหมาย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนการควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องเลือกใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการขนย้าย เช่น กรณีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ใช้พนักงาน 2 คนในการยกของ เป็นต้น และการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น ถุงมือ รองเท้านิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง เป็นต้น และดำเนินการควบคุมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนย้าย จะต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และดำเนินการควบคุมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน