หน่วยสมรรถนะ

ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-066ZA
PUM-SHP-2-066ZA
PUM-SHP-1-039ZA
PUM-SHP-2-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าในแนวราบ และการขนสินค้าในแนวดิ่ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10611.01 ขนย้ายสินค้าในแนวราบ

1.อุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าในแนวราบถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ดำเนินการขนย้ายสินค้าในแนวราบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด
3.อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าในแนวราบถูกใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด

10611.02 ขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง

1.อุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่งถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ดำเนินการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่งถูกใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าในแนวราบ
  2. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้าย
  2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการยกสิ่งของ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าในแนวราบ การขนสินค้าในแนวดิ่ง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การขนย้ายสินค้าในแนวราบ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น ล้อเลื่อน รถเข็น วิธีการขนย้าย เช่น การใช้ลิฟต์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว ในการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น รอก เชือก และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน