หน่วยสมรรถนะ

ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-065ZA
PUM-SHP-2-065ZA
PUM-SHP-1-038ZA
PUM-SHP-2-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ และการขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10610.01 ตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ (Load and Unload)

1.แผนการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สินค้าขึ้นรถและลงรถได้รับการตรวจสอบถูกต้องตรงตามแผนและตามขั้นตอนที่กำหนด

10610.02 ดำเนินการขนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย

1.สินค้าได้รับการขนย้ายโดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าได้รับการขนย้ายเป็นไปตามหลักความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ
  2. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสินค้า
  2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนย้านสินค้าขึ้นรถและลงรถ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ การขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ จะต้องจัดทำแผนการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ และดำเนินการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามแผนงานได้วางไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน การขนย้ายจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ เวลา และแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. หลักความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การทำงานต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการควบคุมและเป็นระเบียบในการทำงาน และเป็นการป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน เช่น แต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อม สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง ไม่เล่น หรือหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน