หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-058ZA
PUM-SHP-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด การควบคุมตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด การควบคุมตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่บรรจุหีบห่อ และการควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10603.01 ตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อ

1. เอกสารในการตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อได้รับการตรวจสอบตามเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานการตรวจสอบสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามข้อมูลในการตรวจสอบรายการสินค้า

10603.02 ตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อ

1.อุปกรณ์ในการตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อถูกจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อได้รับการตรวจนับตามเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.รายงานการตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการบรรจุหีบห่อได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลในการตรวจนับสินค้า

10603.03 ตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่ผ่านการบรรจุหีบห่อ

1.สินค้าในที่อยู่อาศัยที่ผ่านการบรรจุหีบห่อได้รับการตรวจสอบตามรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายงานการตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่ผ่านการบรรจุหีบห่อได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลในการตรวจสอบรายการสินค้า

10603.04 ควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัย

1.หีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัยได้รับการตรวจสอบการบรรจุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัยถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลในการตรวจสอบการบรรจุสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการควบคุมรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด
  2. ปฏิบัติการควบคุมตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด
  3. ปฏิบัติการควบคุมตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่บรรจุหีบห่อ
  4. ปฏิบัติการควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. คุณสมบัติเฉพาะสินค้า
  2. การอ่านและการใช้ใบงาน chek list
  3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้า
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการควบคุมรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงตามเอกสารที่กำหนด การควบคุมตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัยให้ตรงกับเอกสารที่กำหนด การควบคุมตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัยที่บรรจุหีบห่อ การควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การควบคุมรายการสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบรายการสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบรายการให้ตรงกับเอกสาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายการสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การควบคุมการตรวจนับสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าให้ตรงกับเอกสารที่ใช้ในการตรวจนับ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจนับรายการสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การควบคุมการตรวจสอบรายการสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตราจสอบรายการสินค้าที่บรรจุหีบห่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบรายการสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. การควบคุมการบรรจุหีบห่อสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องตรวจสอบการบรรจุหีบห่อสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบรรจุหีบห่อสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน