หน่วยสมรรถนะ

สำรวจและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-4-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สำรวจและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการสำรวจ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก โดยต้องมีความรู้ด้านองค์ประกอบทางเคมี และการประเมินปริมาณผลผลิต และทักษะในการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการย่อยสลายและการหมัก รวมถึงการติดต่อประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานด้านการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20203.01 สำรวจและตรวจสอบปัญหาในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

1)มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบ่อยสลายและการหมัก
2)มีความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
3)มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของผลที่ได้จากแต่ละขั้นของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
4) สำรวจและตรวจสอบปัญหาในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
5) วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดปัญหา
6) จัดทำแผนเพื่อหาแนวทางการป้องกัน

20203.02 ตรวจสอบค่าคงที่ความปลอดภัยของในกระบวนการย่อยและการหมัก

1)มีความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่และการทำงานของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายและการหมัก
2) ตรวจสอบ Activity ของจุลินทรีย์ในกระบวนการ
3) วิเคราะห์ค่าคงที่และรวบรวมปัญหาของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
4)วิเคราะห์และปรับภาระโหลดตามตัวแปรที่มีผลต่อค่าคงที่กระบวนการย่อยสลายและการหมัก
5) รายงานผลและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

20203.03 จัดทำแผนงานปฏิบัติและแผนงานป้องกัน

1)มีความรู้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
2) รวบรวมปัญหาในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
3) วิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ
4)จัดทำแผนการปฏิบัติการเชิงป้องกันสำหรับกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการอ่านและแปรผลข้อมูลหรือผลทางวิทยาศาสตร์ 2. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 3. มีทักษะในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพ ของผลผลิตจากกระบวนการย่อยสลายและการหมัก 3. มีความรู้ด้านองค์ประกอบ สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลายในสภาวะไม่ใช้อากาศ และระบบที่เกี่ยวข้องของการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเสนอแนะการดำเนินงาน 4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมเฉพาะด้าน เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ผลที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง ผลและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายแต่ละขั้นตอน ได้แก่
  ขั้น1 ไฮโดรลิซิส (Hydrolysis)
  ขั้น2 แอซิดิฟิเคชั่น หรือ แอซิโดเจเนซิส (Acidification/ Acidogenesis)
  ขั้น3 อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) และ
  ขั้น4 เมทาไนเซชั่น หรือ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis) 2. ค่าคงที่ของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง การทำงาน ของจุลินทรีย์ และผลที่เกิดขึ้นตามขึ้นตอนของการย่อยสลายและการหมัก ต้องมีค่าเป็นไปตามแผนประเมิน และกระบวนการสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. ภาระโหลดตามตัวแปรที่มีผลต่อค่าคงที่ หมายถึง การปรับ เติม หรือลด ปริมาณองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตามตัวแปรต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง หรือสารอาหาร ให้เหมาะสมกับกระบวนการแต่ละขั้นตอน เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 4. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ปฏิบัติ ส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ งานควบคุมกระบวนการ งานวิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบ ฝ่ายจัดเก็บ และฝ่ายปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ที่จำเป็นต้องทราบหรือใช้ข้อมูลในการประเมินผลร่วมกับการทำงาน 5. ปัญหาในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง ข้อผิดปกติทั้งด้านการผลิต และเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิต ความต่อเนื่อง ผลคุณภาพของผลผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ