หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-4-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการควบคุมสภาวะการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมเครื่องจักร เพื่อควบคุมให้กระบวนการหมักและย่อยสลายเป็นไปตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. คู่มือการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และป้องกันอุบัติเหตุจากระบบก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 2556 2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20202.01 ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการย่อยสลายและการหมัก

1)มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ
2)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ
3)สามารถอ่านและใช้คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการย่อยสลายและการหมัก
4) สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการย่อยสลายและการหมัก
5) ตรวจสอบและบันทึกผลการทำงานของ ของเครื่องจักร
6) สามารถวิเคราะห์ความผิดปรกติของการทำงานเครื่องจักร
7) บันทึกผลการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
8) ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการเบื้องต้น
9)รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

20202.02 ควบคุมสภาวะกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

1)มีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
2) สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าตัวแปรในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
3) มีความรู้ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าตัวแปรในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
4) ตรวจสอบและควบคุมสภาวะในการย่อยสลายและการหมัก
5) ตรวจสอบระบบตามแผนการตรวจสอบ
6)รายงานผลจากการตรวจสอบสภาวะการย่อยสลายและการหมักต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

20202.03 เก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1)สามารถอ่านและใช้คู่มือการปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
2) วางแผนการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์
3) ใช้อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมกับประเภทตัวอย่าง
4) เก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
5) ประสานงานกับห้องปฏิบัติการ และห้องควบคุมคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ โดยดำเนินงานตามแผนงาน คู่มือ และข้อจำกัดความปลอดภัยในการทำงาน 2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 3. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 4. มีทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ วิธี และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง 5. มีทักษะในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านการกระบวนการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพ และปฏิกิริยาในการย่อยสลายและการหมัก ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการในการคัดเลือก เก็บตัวอย่าง และจัดส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 4. มีความรู้ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาวะการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการและมาตรฐาน หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมสภาวะการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการและมาตรฐานโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานควบคุมสภาวะการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องดูแลกระบวนการและควบคุมสภาวะการย่อยสลายและการหมักให้เป็นไปตามวิธีการ โดยต้องควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ ตามวิธีและกระบวนการที่กำหนดในการเก็บตัวอย่างและนำส่งปฏิบัติการ 1. เครื่องจักรในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ทั้งหมดเฉพาะในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก เช่น บ่อหมัก ท่อส่งน้ำ ระบบกวน บ่อเก็บก๊าซชีวภาพดิบ เป็นต้น 2. สภาวะในการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง ตัวแปรที่มีผลต่อการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) ปริมาณสารอินทรีย์ที่เข้าสู่ระบบ (Loading) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ระยะเวลาการกักเก็บสารอินทรีย์ในถังหมัก (Retention time) ปริมาณของแข็ง (Total Solid Content, TSC) การคลุกเคล้า (Mixing) สารอาหาร (Nutrient) สารยับยั้งและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Materials) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) 3. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบการย่อยสลายและการหมักเบื้องต้น หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องจักร สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ตามคู่มือการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองตามรอบเวลาได้ เช่นวาล์ว ข้อต่อ ปะเก็น ซีล ท่อส่งในระบบ เป็นต้น 4. ตัวอย่าง หมายถึง สิ่งที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ผล จากกระบวนการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ ตัวอย่างจากการย่อยสลายโมเลกุลชีวภาพ ตัวอย่างจากการกระบวนการสร้างมีเทน ทั้งในรูปแบบน้ำ สารละลาย ของแข็ง ก๊าซหรือไอ 5. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง เช่นหลอดพลาสติก หลอดแก้ว ขวดแก้ว Midget impinge หรือ Column Packed ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของตัวอย่าง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ
สำรวจและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก