หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-4-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการวิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมัก โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในกระบวนการย่อยสลายและการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและการหมัก รวมทั้งบันทึกจัดทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติของการใช้ส่วนผสม เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20201.01 วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

1)มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการย่อยและการหมักในการผลิตก๊าซชีวภาพ
2) มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบในการย่อยสลายและการหมัก
3) วิเคราะห์สัดส่วนและสมบัติองค์ประกอบในการย่อยสลายและการหมัก
4) เตรียมองค์ประกอบที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
5) ควบคุมการนำเข้าองค์ประกอบเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายและการหมัก
6) ตรวจสอบและควบคุมสภาวะในการย่อยสลายและการหมัก

20201.02 วิเคราะห์ และดำเนินการปรับแก้องค์ประกอบให้มีประสิทธิภาพในการผลิต

1)มีความรู้ทฤษฎีปฏิกิริยาชีวเคมีของการย่อยสลายและการหมัก
2) สามารถวิเคราะห์ปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการย่อยสลาย
3) วิเคราะห์ผลและผลผลิตจากกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
4) กำหนดหรือปรับแก้สัดส่วนองค์ประกอบนำเข้าให้เหมาะสม
5)ประเมินปัญหาหรือข้อจำกัดในการย่อยสลายและการหมักที่เกิดจากการกำหนดองค์ประกอบขาเข้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

20201.03 วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

1)มีความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
2) วิจัยเพื่อพัฒนาจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
3) ทดลอง และวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

20201.04 จัดทำรายงานเชิงสถิติของการนำเข้าองค์ประกอบในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก

1)รวบรวมข้อมูลการนำเข้าองค์ประกอบของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
2) จัดทำรายงานการนำเข้า การปรับแก้องค์ประกอบประกอบเชิงสถิติ
3)รายงานผลการควบคุมองค์ประกอบของกระบวนการหมักต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในการจัดทำเอกสารดำเนินการ 2. มีทักษะในการอ่านคู่มือหรือมาตรฐานที่ต้องดำเนินการและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 3. มีทักษะในการทดลอง ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ 4. มีทักษะในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และทราบกระบวนการเคมีและชีวภาพของการผลิตเป็นอย่างดี 2. มีความรู้ด้านสมบัติขององค์ประกอบขาเข้า ได้แก่ วัตถุดิบ สารเคมี และส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ชนิด ความเข้มข้น ผลจากการปรับเปลี่ยนปริมาณ หรือองค์ประกอบเป็นต้น 3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ทดลอง และขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การอ่านค่า และวิเคราะห์ผล 5. มีความรู้ด้านการประเมินผลกระทบหรือปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมเฉพาะด้าน เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และดูแลสัดส่วนการผสมวัตถุ สารเคมี และองค์ประกอบในระบวนย่อยสลายและการหมัก หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับวิเคราะห์และดูแลสัดส่วนการผสมวัตถุดิบ สารเคมี และองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมัก โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. องค์ประกอบในการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง วัตถุดิบหรือสสาร ทั้งประเภทของเสียและชีวมวล จุลินทรีย์ สารเคมี และสสารอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ 2. จุลินทรีย์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกลุ่มแบคทีเรีย ที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มสร้างกรด (Acid-producing bacteria) แบคทีเรียกลุ่มสร้างก๊าซมีเทน (Methane-producing bacteria) 3. สภาวะในการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง ตัวแปรที่มีผลต่อการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) ปริมาณสารอินทรีย์ที่เข้าสู่ระบบ (Loading) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ระยะเวลาการกักเก็บสารอินทรีย์ในถังหมัก (Retention time) ปริมาณของแข็ง (Total Solid Content, TSC) การคลุกเคล้า (Mixing) สารอาหาร (Nutrient) สารยับยั้งและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Materials) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) 4. ข้อมูลเชิงสถิติของกระบวนการย่อยสลายและการหมัก หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดค่าในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก เช่น ปริมาณสารนำเข้า อุณหภูมิบ่อหมัก อัตราการกวนผสม ปริมาณสารอินทรีย์ที่เติมเข้าสู่ระบบ ผลวิเคราะห์การย่อยสลาย ผลวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ เป็นต้น 5. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ส่วน แผนก หรือบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องได้รับ/ใช้ข้อมูล ต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมัก เพื่อดำเนินการในการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่นฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบหรือควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ