หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10706.01 ตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
2)จัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อควบคุมคุณภาพก่อนเข้าระบบเผาไหม้
3) ตรวจสอบอัตราการผลิตก๊าซมีเทนและองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
4) ตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ
5) มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
6) วิเคราะห์และบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพ

10706.02 ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและควบคุมให้มีคุณภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ
2) ปรับปรุงและควบคุมก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพ
3) ควบคุมประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S)
4) ประสานกับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมักเพื่อควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของก๊าซชีวภาพ

10706.03 ประสานกับฝ่ายควบคุมการปรับปรุงคุณภาพและจ่ายก๊าซชีวภาพเพื่อควบคุมปริมาณและตรวจสอบองค์ประกอบไม่พึงประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

1)ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
2) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายก๊าซชีวภาพ
3) ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพี่อควบคุมการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของก๊าซชีวภาพ
4) บันทึกและรายงานผลการตรวจวัดก๊าซชีวภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ไม่ระบุ ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 2. มีทักษะในการจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ การตั้งค่า การอ่านข้อมูล และการบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพก๊าซชีวภาพ 4. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านระบบการผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อน 2. มีความรู้ด้านองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 3. มีความด้านระบบบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายและการหมัก การควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย 4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เทคโนโลยีการกำจัดความชื้น และอื่น ๆ 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านการตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ จะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ · คุณภาพก๊าซชีวภาพ หมายถึง การควบคุมโดยการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซมีเทน ส่งผลให้ลดปัญหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ หรือเปลวไฟไม่นิ่ง หรือไฟดับ · การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) หมายถึง การทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยี Bio-scrubber เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซมีเทน · การวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ หมายถึง การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวัด ได้แก่ Gas Analyzer

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก