หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ การย่อยสลายสารอินทรีย์ การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อควบคุมปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10705.01 ตรวจสอบการย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพ
2) จัดทำแผนการตรวจสอบการย่อยสลายและการหมักเพื่อควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิง
3) เก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
4)ตรวจสอบปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน
5) บันทึกผลและจัดทำรายงานการตรวจสอบ

10705.02 ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
2) ควบคุมอุณหภูมิที่มีผลต่อการย่อยสลายของกลุ่มแบคทีเรีย
3) บันทึกผลการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย =

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการตรวจสอบการย่อยสลายและการหมัก เพื่อควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ 2. มีทักษะในการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 3. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ในการตรวจสอบการย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพ ของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ 3. มีความรู้เรื่องแบคทีเรียที่มีผลต่อการย่อยสลาย 4. มีความรู้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก การบันทึกผล และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก จะต้องตรวจสอบคุณภาพการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ การย่อยสลายสารอินทรีย์ การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อควบคุมปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การเก็บตัวอย่างตามข้อกำหนด หมายถึง การสุ่มเลือกเก็บตัวอย่าง เวลาที่เก็บ และ ปริมาณการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น 2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย o อุณหภูมิที่มีผลต่อการย่อยสลายของกลุ่มแบคทีเรีย (Phychrophillic Mesophillic และ Thermophillic) o ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) o ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) o ปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile fatty acids) o ประสิทธิภาพการกำจัดค่าซีโอดี (COD) o ปริมาณก๊าซชีวภาพ o องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ o ปริมาณตะกอนจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบ
ตรวจสอบคุณภาพก๊าซชีวภาพ