หน่วยสมรรถนะ

เก็บตัวอย่าง

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บตัวอย่าง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการเก็บตัวอย่าง โดยต้องมีความรู้ด้านองค์ประกอบของสสารหรือตัวอย่างที่จะดำเนินการเก็บ และทักษะที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล ดำเนินงานตามแผนการเก็บตัวอย่าง ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมและถูกวิธี พร้อมจัดส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10702.01 การเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

1) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการเก็บตัวอย่าง
2) เก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
3)มีความรู้วิธีการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนส่งตรวจวิเคราะห์
4) มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์และเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ

10702.02 จัดทำรายงาน/บันทึกการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล

1)ตรวจสอบข้อมูลการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง
2) บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ
3) จัดทำรายงานการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ
4)ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง/วัตถุดิบเพื่อควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 3. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงและถูกวิธีการหลักการเก็บตัวอย่างทดสอบ 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ในการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพของเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ 3. มีความรู้ด้านเครื่องมือทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ การอ่านข้อมูล การบันทึกผล และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับ การเก็บตัวอย่าง โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านการเก็บตัวอย่าง จะต้องมีความรู้ด้านองค์ประกอบของสสารหรือตัวอย่างที่จะดำเนินการเก็บ และทักษะที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล ดำเนินงานตามแผนการเก็บตัวอย่าง ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมและถูกวิธี พร้อมจัดส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง · มาตรการความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ระดับความลึกของบ่อ และตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น · ข้อกำหนดการเก็บตัวอย่าง หมายถึง การสุ่มเลือกเก็บตัวอย่าง เวลาที่เก็บ ปริมาณการเก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบ