หน่วยสมรรถนะ

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุง

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็น สามารถตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งบันทึก log sheet หรือ check sheet ตามแผนการติดตามบันทึกผล จัดทำรายงานการดำเนินงาน และจัดทำแผนอุปกรณ์สำรอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10604.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน

1)มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหกรรม
2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
3) สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
4) ดูแลรักษาเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า
5) ซ่อมบำรุงและปรับแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น
6) ตรวจสอบสภาพภายนอกและการทำงานของเครื่องจักรใน checksheet
7) บันทึกข้อมูลการตรวจสอบสภาพภายนอกและการทำงานของเครื่องจักรใน checksheet
8) รายงานผลการตรวจสอบและผลการบันทึกข้อมูลเครื่องจักร

10604.02 วิเคราะห์ค่าบันทึกผลการตรวจสอบและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

1)วิเคราะห์ค่าบันทึกผลของเครื่องจักรขั้นต้น
2) ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น
3) จัดทำรายงานเพื่อเตรียมเสนอซ่อมบำรุง
4) จัดทำแผนการหยุดใช้หรือปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรชุดอื่นที่มีทดแทน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงช่าง 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงเทคนิค 3. มีทักษะในการปฏิบัติ จดบันทึกและอ่านค่าระบบมาตรวัด เกจ แรงดัน 4. มีทักษะด้านการปรับเปลี่ยน ซ่อมบำรุงและการใช้เครื่องมือช่าง ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. มีความรู้ด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) เป็นต้น 3. มีความรู้ระบบผลิตไอน้ำจากหม้อไอน้ำ ระบบเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ 4. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหันก๊าซ 5. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินการด้านเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าขั้น 3 จะดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีสภาพปกติ 1. ความรู้ด้านไฟฟ้าพื้นฐาน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีไฟฟ้า การกำเนิดไฟฟ้า และความปลอดภัย 2. ค่าบันทึก Check sheet หมายถึง ตารางค่าพารามิเตอร์ที่ออกแบบไว้เพื่อทำการตรวจสภาพของเครื่องจักรรายชั่วโมง 3. ซ่อมบำรุงปรับแก้ไขเครื่องจักรในขั้นต้น หมายถึง การซ่อมบำรุง ปรับแก้ไขเครื่องจักรเบื้องต้นก่อนการส่งแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตขั้นต้น