หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต น้ำใช้ในอุตสาหกรรม โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนและบริหารการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 2. มาตรฐานคุณภาพน้ำแห่งประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ 2553 3. คู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10106.01 ตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน

1)มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำใช้อุตสาหกรรม
2) มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
3) สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือปฏิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
4) ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามมาตรฐาน
5) บันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
6) จัดทำแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

10106.02 สำรวจและประเมินความต้องการใช้น้ำในอุตสาหกรรม

1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในโรงงาน
2) มีความรู้เกี่ยวกับประเภทน้ำในอุตสาหกรรม
3)สามารถระบุความแตกต่างและระบุประเภทน้ำใช้ในเครื่องจักรและกระบวนการที่ต่างกัน
4) สำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำในเครื่องจักรและกระบวนการ
5) วิเคราะห์ปริมาณความต้องการน้ำที่ใช้ในกระบวนการ

10106.03 วางแผนและบริหารการผลิต

1)ประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
2) ประเมินสถานการณ์การใช้งานน้ำในกระบวนการผลิตได้
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4)จัดทำแผนการใช้งานน้ำในกระบวนการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การทดสอบ และการสรุปผล 2. มีทักษะในการสังเกตปัญหาเบื้องต้น แยกความแตกต่าง เพื่อประเมินสาเหตุที่เกิดขึ้นในการผลิต 3. มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และทำความเข้าใจร่วมกับผู้ร่วมงานหรือผู้รับปฏิบัติตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติการให้เข้าใจและปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ในภาพรวมด้านกระบวนการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม โดยทราบความแตกต่างของชนิด และสมบัติของน้ำใช้ที่ต่างกัน และมาตรฐานน้ำที่ใช้เฉพาะสำหรับเครื่องจักรหรือกระบวนการเฉพาะ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมบัติของน้ำใช้ที่ผลิต 3. มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ปัญหา ทั้งด้านเทคนิคและการปฏิบัติการ และจัดทำแผนการดำเนินงาน 4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมเฉพาะทาง เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ และบริหารจัดการการผลิต น้ำใช้ในอุตสาหกรรม หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และบริหารจัดการการผลิต น้ำใช้ในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คุณภาพน้ำใช้ในอุตสาหกรรม หมายถึง น้ำที่ผลิตได้ตามที่กำหนดคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยน้ำใช้แต่ละประเภทบ่งชี้ได้ด้วยสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ ค่าคลอรีน (Free Residue Chlorine) ค่าความกระด้าง (Total Hardness) ค่ากรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น 2. แหล่งน้ำ หมายถึง บริเวณที่มีการสะสมน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ สระ เป็นต้น 3. ปัญหา หมายถึง เหตุการณ์ที่จะส่งผลให้การส่งน้ำหรือการป้อนน้ำให้กับเครื่องจักรหรือกระบวนการมีความผิดพลาด เช่น กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค แหล่งน้ำในบางฤดูกาลมีปริมาณจำกัด ความผิดพลาดด้านข้อมูล และประเมินความต้องการคลาดเคลื่อน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม