หน่วยสมรรถนะ

ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม โดยต้องมีความรู้ด้านประเภทและสมบัติของน้ำใช้สำหรับเครื่องจักรและกระบวนการอุตสาหกรรม ทราบกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ/สารเคมี รวมถึงควบคุมเครื่องจักร และระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 2. มาตรฐานคุณภาพน้ำแห่งประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ 2553

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10105.01 จัดเตรียมสารเคมี/วัตถุดิบในการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

1)มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติของน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
2)สามารถระบุประเภทน้ำใช้ในการผลิตและเครื่องจักรที่แตกต่างกันได้
3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี/วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
4) จัดเตรียมสารเคมี/วัตถุดิบเพื่อการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้

10105.02 ควบคุมระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม

1)มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
2)สามารถอ่านและทำความเข้าใจคู่มือหรือวิธีการปฏิบัติและควบคุมเครื่องจักรในการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมได้
3) ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามคู่มือหรือวิธีการผลิต
4) ตรวจสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และปัญหาของระบบ
5)ดูแลและซ่อมบำรุงระบบหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำเบื้องต้น
6) รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในเชิงเทคนิคปฏิบัติ ในการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการ 2. มีทักษะในการสังเกตความผลิตปกติในการทำงานหรือสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือวัสดุได้ เช่นชุดกรองน้ำ ต้องสามารถสังเกตความสามารถในการกรอง และระบุได้ความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ 3. มีทักษะในการตีความขั้นตอนการดำเนินงานที่ระบุในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง 4. มีทักษะในด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ไขปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ได้ 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำใช้ในกระบวนการ สมบัติของน้ำใช้ที่แตกต่างกัน และวิธีการทดสอบสมบัติเบื้องต้น 2. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตและความต้องการน้ำใช้ในกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรที่แตกต่างกัน 3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมเฉพาะทาง เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. น้ำใช้ในอุตสาหกรรม หมายถึง น้ำที่ใช้ในเครื่องจักร และกระบวนการต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเฉพาะในด้านสมบัติของน้ำ โดยการใช้งานมีความแตกต่างกัน เช่น น้ำดิบ (Crude Water) น้ำดีหรือน้ำประปา (Good Water) และน้ำอ่อน (Soft Water) เป็นต้น 2. สมบัติของน้ำใช้ในอุตสาหกรรม หมายถึง สมบัติที่แตกต่างกันของน้ำแต่ละประเภทที่ใช้ในเครื่องจักรและกระบวนการในโรงงาน ได้แก่ ค่าคลอรีน (Free Residue Chlorine) ค่าความกระด้าง (Total Hardness) ค่ากรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น 3. ระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการผลิตน้ำที่กล่าวถึงกระบวนการหรือวิธีการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น ระบบกรอง ระบบผลิตน้ำประปา Reverse Osmosis RO และน้ำอ่อน เป็นต้น โดยมีการใช้สารเคมี วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรต่างกันด้วย 4. การดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง ดูแลระบบการผลิตให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตน้ำใช้ให้พร้อมจ่ายให้กับผู้ใช้งาน มีการวางแผนการผลิต และรวบรวมข้อมูลการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์กำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 5. การซ่อมบำรุงระบบการผลิตน้ำเบื้องต้น หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องจักรสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ตามคู่มือการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองตามรอบเวลาได้ เช่น การล้างทำความสะอาดเรซิน ไส้กรอง หรือการเปลี่ยนใหม่ตามระยะเวลา การตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อ จุดเชื่อมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงรู้ถึงความผิดปกติของระบบการผลิตน้ำ และสามารถรายงานผลความผิดปกติต่อหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 3. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 4. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต