หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการวางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำรายการสารเคมี ประเมินความต้องการและปริมาณสำรอง จัดทำบัญชี สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10104.01 ติดต่อประสานงาน และรวบรวมข้อมูลความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

1)มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2) มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3) รวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมี อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในกระบวนการผลิต
4) จัดทำบัญชีรายงานการใช้งาน สารเคมี อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
5) สำรวจการใช้งานสารเคมี อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามแผนงาน
6) ประเมินความต้องการและปริมาณสำรองเพื่อวางแผนการจัดซื้อในกระบวนการผลิต

10104.02 เตรียมและดำเนินการด้านสัญญาหรือเอกสารการจัดซื้อ และดำเนินการจัดซื้อ

1)สำรวจและจัดหาบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย ราคา และเงื่อนไขการจัดซื้อ และจัดส่ง
2) จัดทำเอกสารหรือสัญญาการจัดซื้อ และเงื่อนไขการดำเนินงาน
3) ดำเนินการจัดซื้อ และตรวจรับให้ถูกต้องเป็นไปตามรายการสั่งซื้อ

10104.03 จัดทำบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีสถิติการจัดซื้อ

1) จัดทำบัญชีรับ-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
2) จัดทำบัญชีทะเบียนคู่ค้า
3) จัดทำสถิติการจัดซื้อ เช่นราคา ประเภท คุณสมบัติและบริการหลังการขาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในติดต่อสื่อสารและประสานงานภายนอกองค์กร 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ศัพท์และภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 3. มีทักษะในประเมินและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเบื้องต้น 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตเบื้องต้น และรายงานสารเคมี อุปกรณ์ หรือวัสดุที่จำเป็นต่อการใช้งาน 2. มีความรู้ด้านสมบัติและคุณภาพทางเคมีและชีวภาพ เพื่อการเลือกซื้อและจัดหาทดแทน 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการการสั่งซื้อ การการนำเข้า หรือระเบียบด้านภาษี เพื่อใช้ในการสั่งซื้อและรับสินค้า 4. มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี และการจัดทำบัญชีรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรวมถึงข้อปฏิบัติตลาดการเงินการธนาคาร และการรายงานข้อมูลทางการเงิน 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ/เชื้อเพลิง โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง แผนก ฝ่าย หรือส่วนงาน ที่มีการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เช่นกระบวนการผลิต ห้องปฏิบัติการ กระบวนการผลิตน้ำใช้ เป็นต้น 2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการบวนการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต สารและวัสดุกรองน้ำ เป็นต้นไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม