หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการดำเนินการซื้อวัตถุดิบ โดยต้องมีมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดหา การเจรจา ติดต่อสื่อสารกับคู่ซื้อขายในตำแหน่งตัวแทนบริษัท ดำเนินการด้านงานเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานบริษัท รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน และบันทึกข้อมูลและรวบรวมรายงานผลหรือสถิติต่าง ๆ แจ้งกับบริษัทและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10102.01 เป็นตัวแทนของบริษัทในการทำสัญญาและเจรจาต่อรองการจัดซื้อวัตถุดิบ

1) ติดต่อประสานงาน การดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ
2) เจรจาต่อรองต่อรอง กำหนดราคาและปริมาณวัตถุดิบ
3) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจัดซื้อของบริษัทและการทำสัญญา

10102.02 บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

1)กำหนดแผนการนำส่งหรือจัดส่งวัตถุดิบ
2) วางแผนด้านการขนส่งตั้งแต่สถานที่รับซื้อจนถึงคลังวัตถุดิบของโรงไฟฟ้า
3)ประสานงานการจัดเก็บและตรวจรับของกับฝ่ายหรือแผนกบริหารคลังวัตถุดิบ

10102.03 ดำเนินการด้านสัญญาและเอกสารการจัดซื้อ

1)จัดทำเอกสารสัญญาการซื้อขาย เอกสารการเงิน และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบการซื้อขาย

10102.04 บันทึกและรายงานข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลเชิงเทคนิคของวัตถุดิบ

1)บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อเชิงสถิติอย่างต่อเนื่อง
2) ดำเนินการจัดเก็บเอกสารตามระบบควบคุมเอกสารในระบบจัดการคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงธุรกิจ การเงิน และการลงทุน 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาในการเจรจาต่อรองธุรกิจ 3. มีทักษะในการวิเคราะห์หรือตีความเอกสารสัญญาหรือข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เช่นสัญญาซื้อขาย การยกเลิกหรือเลิกทำสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านการบริหารงานธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบ การเงิน การบัญชี และการซื้อขาย 2. มีความรู้ด้านสมบัติของวัตถุดิบเบื้องต้น และความสัมพันธ์ที่มีผลต่อราคาและการลงทุน 3. มีความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของวัตถุดิบพลังงานในประเทศและตลาดต่างประเทศ 4. มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี และการจัดทำบัญชีรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรวมถึงข้อปฏิบัติตลาดการเงินการธนาคาร และการรายงานข้อมูลทางการเงิน 5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่ง 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ