หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการวิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสำรวจข้อมูลวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อจัดซื้อจัดหาให้เหมาะสมตามแผนการผลิต โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นและตรวจสอบราคามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบสมบัติของผู้ผลิตวัตถุดิบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10101.01 สำรวจศักยภาพและแหล่งวัตถุดิบ

1)รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลศักยภาพแหล่งพลังงานชีวภาพเชิงสถิติ
2) ประเมินผลข้อมูลเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentanalysis)
3) วางแผนการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและการขนส่ง
4)จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ศักยภาพและแผนการดำเนินงานด้านการขนส่ง

10101.02 ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติวัตถุดิบเบื้องต้น

1)มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตความร้อนและไฟฟ้า
2) สามารถอ่านข้อมูลคุณสมบัติจากรายงานวิเคราะห์เบื้องต้นได้
3)สามารถวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตความร้อนและไฟฟ้า
4) 4)ประเมินความเหมาะสมของการใช้งานและการลงทุน

10101.03 ทบทวนข้อมูลการใช้วัตถุดิบสถิติการจัดซื้อ และประเมินความเพียงพอในการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

1)เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตความร้อนและไฟฟ้า
2)จัดทำบัญชีรายการการใช้วัตถุดิบในการผลิตร่วมกับสถิติกำลังการผลิตพลังงาน
3)ประเมินความต้องการวัตถุดิบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาหรือความต้องการเพื่อวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ

10101.04 วิเคราะห์ระบบการตลาดและการจัดส่งเพื่อประเมินแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้

1)รวบรวมข้อมูลการตลาดของวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสถียรภาพของวัตถุดิบ
3) จัดทำแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงในการจัดการวัตถุดิบ

10101.05 จัดทำแผนการจัดหาวัตถุดิบ

1)จัดทำแผนการจัดหาวัตถุดิบที่สัมพันธ์กับความต้องการในการผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2) ปรับปรุงแผนการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลความเสี่ยงเกิดขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงธุรกิจ การเงิน และการลงทุน 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 3. มีทักษะในการวิเคราะห์หรือตีความเอกสารสัญญาหรือข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย 4. เช่นสัญญาซื้อขาย การยกเลิกหรือเลิกทำสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 5. มีทักษะในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้อง 2. ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพ รวมถึงด้านสมบัติของเชื้อเพลิงทั้ง Proximate analysis และ Ultimate analysis 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจด้านพลังงาน สภาวะด้านการตลาด การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในประเทศและการนำเข้าพลังงาน 4. มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี และการจัดทำบัญชีรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรวมถึงข้อปฏิบัติตลาดการเงินการธนาคาร และการรายงานข้อมูลทางการเงิน 5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่ง 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว รวมถึง รางวัลหรือผลงานในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบหรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  การดำเนินงานในหน่วยสมรรถนะนี้เป็นการดำเนินงานในส่วนของการผลิตพลังงานจากชีวมวลและการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. วัตถุดิบ หมายถึง เชื้อเพลิง วัตถุหรือสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานชีวภาพ ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน เช่น ไม้สับ เชื้อเพลิงแข็ง แกลบ และชีวมวลอื่น ๆ และวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่จำเป็นต้องจัดหา หญ้าเนเปียร์ กากมันสำปะหลัง หรือกากแป้ง หรือวัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เป็นต้น 2. ข้อมูลศักยภาพแหล่งวัตถุดิบชีวภาพเชิงสถิติ หมายถึง ข้อมูลหรือรายละเอียดที่สามารถแสดงให้เห็นในเชิงปริมาณหรือขนาด หรือเชิงคุณภาพ ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ ชนิด ปริมาณ พื้นที่ผลิต กำลังการผลิต ข้อมูลซื้อขาย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นต้น 3. สมบัติวัตถุดิบเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลหรือรายละเอียดทางกายภาพและทางเคมี ในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทั้ง Proximate Analysis และ Ultimate Analysis ได้แก่ Fixed Carbon, Volatile Matter, Moisture Content , Ash, Heating Value และองค์ประกอบทางเคมีCarbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulphur, Oxygen เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ