หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3123 หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ควบคุมงานประปาภายใน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04322.01 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการติดตั้ง บำรุงรักษาประปาในอาคาร

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาในงานประปาภายในอาคารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในงานประปาภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสาเหตุของปัญหาในงานประปาภายในอาคารจากการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

04322.02 กำหนดวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน

1. ระบุแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาในงานประปาภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
2. แนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการแก้ไขปัญหางานประปาภายในอาคารได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการควบคุมงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2) ทักษะการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2) ความรู้การวางแผน ควบคุม ติดตามงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3) ความรู้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินมีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของประปาภายในอาคารเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการวิเคราะห์และนำปัญหามาปรับแก้ไขงานนั้นๆ ได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน หมายถึง ปัญหาการจัดการคน ปัญหาการจัดการเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ปัญหาการจัดการเครื่องมือ รวมถึงปัญหาวิธีการปฏิบัติงาน 2) วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหา หมายถึง ระบุสาเหตุของปัญหาจากการติดตั้ง บำรุงรักษาประปาภายในอาคารได้ กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ ติดตามผลและตรวจสอบได้ ทำบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานได้ 3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการติดตั้ง บำรุงรักษาประปาในอาคาร 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการกำหนดวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร