หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3123 หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร ได้แก่ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร ปฏิบัติการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ควบคุมงานประปาภายใน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04321.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร

1. ระบุรายการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนแผนการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง

04321.02 ปฏิบัติการตรวจสอบ

1. มอบหมายงานการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคารให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัย

04321.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร

1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำการวิเคราะห์ให้ได้คุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการวางแผนงานการจัดการระบบสุขาภิบาล 2) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 3) ทักษะการควบคุมงานสูบจ่ายท่อประปา 4) ทักษะการตรวจสอบงานสูบจ่ายท่อประปา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างงานสูบจ่ายท่อประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน ควบคุม ติดตามงานสูบจ่ายท่อประปา 3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 4) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1) การตรวจสอบการประปาภายในอาคารผู้เข้ารับการประเมินต้องจัดทำเอกสารตรวจติดตามได้อยากถูกต้อง เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วต้องเขียนรายงานสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับแผนที่วางไว้โดยการปฏิบัติงานนี้หมายถึงการ ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งระบบ 2) จัดเตรียมเอกสารสำหรับตรวจได้ครบถ้วน ได้แก่ รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงานที่ต้องตรวจสอบ แบบแปลน เป็นต้น 3) เตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจ อาทิ ตลับเมตร เวอร์เนีย ระดับน้ำ เป็นต้น 4) หลักการสำคัญในการตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร ประกอบด้วย 4.1) ตรวจการทำงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ 4.2) ตรวจการทำงานให้ครบตามระบบงานประปาภายในอาคาร โดยใช้ระบบเอกสารหรือซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการตรวจ 4.3) ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจ 4.4) จัดทำสรุปปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายในอาคารเพื่อนำไปหาทางแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 5) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานการติดตั้งสุขาภิบาลภายในอาคาร 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน