หน่วยสมรรถนะ

วางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-070ZA
PUM-WOM-4-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3123 หัวหน้าคุมงานก่อสร้าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร โดยเริ่มตั้งแต่จัดทำแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง และดำเนินการตามแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ควบคุมงานประปาภายใน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04320.01 จัดทำแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างละเอียดถูกต้อง

04320.02 ดำเนินการตามแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล

1. มอบหมายงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตามผลการดำเนินงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลให้เป็นไปตามวิธีและแผนงานที่กำหนด
3. ตรวจสอบผลการดำเนินงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการวางแผนงานการจัดการระบบสุขาภิบาล 2) ทักษะการสื่อสาร สั่งงานและมอบหมายงาน 3) ทักษะการควบคุมงานสูบจ่ายท่อประปา 4) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างงานสูบจ่ายท่อประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน ควบคุม ติดตามงานสูบจ่ายท่อประปา 3) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสูบจ่ายท่อประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ การกำหนดแผนการดำเนินการติดตั้งท่อประปาภายในอาคาร หมายถึง การประเมินและกำหนดระยะเวลาติดตั้งระบบสุขาภิบาลประปา ได้อย่างถูกต้อง มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล ควบคุมเวลาการทำงานประปาภายในอาคารให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) จัดทำแผน คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน ระยะเวลาของการทำงาน วิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ โดยสามารถใช้เครื่องมือในการช่วยจัดทำแผน อาทิ Gantt Chart ได้ เป็นต้น 2) มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล ควบคุมเวลาการดำเนินงานติดตั้งระบบสุขาภิบายภายในอาคารเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานการประปานครหลวง หรือมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร