หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-069ZA
PUM-WOM-3-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงานสามารถตรวจสอบเก็บงาน ดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยังลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04319.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง

04319.02 ตรวจการติดตั้งสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ

1. ตรวจดูการติดตั้งสุขภัณฑ์ในประเภทต่างๆได้ครบถ้วนตามแบบและมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
2. ทดลองการใช้งานสุขภัณฑ์ได้ดีตามข้อกำหนดมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจดูรอยประกบระหว่างสุขภัณฑ์และพื้นผิวให้แนบสนิทได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจดูความสะอาดของตัวสุขภัณฑ์และพื้นที่ที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

04319.03 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งานของสุขภัณฑ์

1. ดูการทำงานของสุขภัณฑ์ไม่เสียงดังสั่นสะเทือนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง
2. ดูท่ออากาศและอุปกรณ์ดักกลิ่นให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
3. ตรวจดูเหลี่ยมมุมและรอยคมของวัสดุการติดตั้งสุขภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ 2) ทักษะการสำรวจและตรวจหาตำแหน่งรั่วในระบบท่อ 3) ทักษะในการทดสอบแรงดันน้ำ 4) ทักษะในการแก้ไขท่อระบายอากาศ ความปลอดภัยในการทำงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เรื่องระบบท่อจ่ายน้ำและท่อจำหน่ายน้ำประปาภายในอาคาร 2) ความรู้เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ 3) ความรู้ในการใช้อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ 4) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานติดตั้งท่อประปา สุขาภิบาล 5) ความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีทำรวมถึงมีความสามารถในการทดสอบการใช้งานด้วยวิธีมาตรฐาน 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) สุขภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ทำหน้าที่รองรับน้ำ รองรับของเหลว และจ่ายของเหลว น้ำเสีย หรือน้ำโสโครก เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำอื่นๆ 2) การทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อการส่งมอบ คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองการใช้งานหลังการติดตั้งระบบสุขภัณฑ์เสร็จสิ้นกระบวนการ 3) หลักการทดสอบระบบสุขภัณฑ์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 3.1) ทดสอบการใช้งานของสุขาภิบาลโดยการทดลองปล่อยน้ำเข้าสู่สุขภัณฑ์ 3.2) ทดสอบการใช้งานทุกฟังก์ชั่นการทำงานของสุขภัณฑ์ว่าใช้งานได้ปกติ 3.3) เพื่อทดสอบรอยต่อต่างๆและป้องกันการรั่วซึมทั้งระบบต้องทดสอบแรงดันน้ำในระบบท่อก่อน 3.4) ตรวจสอบระบบน้ำเข้าแท็งก์ให้ได้ตามระดับที่ถูกต้อง ไม่มีการซึมออกนอกตัวสุขภัณฑ์ 3.5) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้ง อาทิ ความแน่นหนาของข้อต่อ การเก็บงานด้วยปูนยาแนว การทำความสะอาดหลังการติดตั้ง เป็นต้น 3.6) จดบันทึกรายงานผลการตรวจสอบให้ครบถ้วน 4) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน ทดสอบการติดตั้งสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของสุขภัณฑ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน
ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม