หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-068ZA
PUM-WOM-3-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงานสามารถตรวจสอบเก็บงาน ดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยังลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04318.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ชัดเจนได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ครบถ้วนได้อย่างถูกต้อง
3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง

04318.02 ทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ

1. สามารถทดลองใช้งานเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจดูระดับความลาดเอียงของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง
3. ทดสอบการรั่วไหลขณะใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง

04318.03 ตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

1. ตรวจดูลูกลอยใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจดูประตูน้ำควบคุมแรงดันใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ทดลองเปิดวาล์วจ่ายน้ำเพื่อดูแรงดันน้ำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

04318.04 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ตรวจหาความผิดปกติในการใช้เครื่องสูบน้ำและประตูน้ำควบคุมแรงดันได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจหาความผิดปกติของระบบวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจหาความผิดปกติวัสดุยึดถังเก็บน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ 2) ทักษะการสำรวจและตรวจหาตำแหน่งรั่วในระบบท่อ 3) ทักษะในการทดสอบการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 4) ทักษะในการทดสอบแรงดันน้ำ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เรื่องระบบท่อจ่ายน้ำและท่อจำหน่ายน้ำประปาภายในอาคาร 2) ความรู้เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ 3) ความรู้ในการใช้อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ 4) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานติดตั้งท่อประปา สุขาภิบาล 5) ความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์แรงดันประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีทำรวมถึงมีความสามารถในการทดสอบการใช้งานด้วยวิธีมาตรฐาน 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อการส่งมอบ คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองการใช้งานหลังการประกอบติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์แรงดันเสร็จสิ้นกระบวนการ 2) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันน้ำในระบบให้อยู่ในระดับที่ต้องการอาทิ Pressure Reducing Valve (PRV), Safety Valve เป็นต้น 3) อุปกรณ์ควบคุมปริมาณและระดับน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณหรือระดับน้ำเพื่อใช้ในการควบคุมการปิด เปิด น้ำเข้าสู่ระบบ อาทิ ลูกลอย ลูกลอยไฟฟ้า Level Control Valve เป็นต้น 4) เครื่องสูบน้ำ คือ เครื่องมือที่ใช้พลังงานกลในการสูบจ่ายน้ำหรือของเหลว จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีหลายประเภท ได้แก่ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำเครื่องกล เครื่องสูบน้ำแรงคน เป็นต้น โดยงานประปาภายในอาคารนิยมใช้เครื่องสูบน้ำประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก 5) การทดสอบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย 5.1) ทดสอบลูกลอยใช้งานได้ดีตามข้อกำหนด 5.2) ตรวจสอบประตูน้ำควบคุมแรงดัน Pressure reducing valve 5.3) ทดสอบการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ 6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 7) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการเตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ง) เครื่องมือประเมินการตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน
ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน