หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-067ZA
PUM-WOM-3-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงานดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยังลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04317.01 เตรียมเอกสารการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบ

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในเอกสารได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบได้อย่างถูกต้อง
3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบได้อย่างถูกต้อง

04317.02 ตรวจการประกอบท่อ

1. ตรวจดูวิธีการประกอบท่อให้ตรงตาข้อกำหนดมาตรฐาน
2. ตรวจดูการประกอบท่อให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจดูบริเวณรอยต่อของท่อให้ได้ระดับ ได้อย่างถูกต้อง

04317.03 ทดลองการส่งจ่ายน้ำ

1. ตรวจดูการรั่วซึมภายหลังประกอบท่อแล้วเสร็จได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจดูการจ่ายน้ำได้ปริมาณเต็มที่ตามข้อกำหนด ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจดูแรงดันน้ำที่ท่อสามารถรองรับได้ได้อย่างถูกต้อง

04317.04 ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของการติดตั้งท่อ

1. ตรวจดูความแข็งแรงวัสดุจับยึดท่อได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจดูการสั่นสะเทือนของท่อขณะเปิดใช้น้ำ ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจดูความคงทนของการติดตั้งท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเมื่อมีสิ่งปฏิกูลอุดตัน ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ 2) ทักษะการสำรวจและตรวจหาตำแหน่งรั่วในระบบท่อ 3) ทักษะการติดตั้งท่อในรูปแบบต่างๆ 4) ทักษะการตรวจสอบระบบการทำงานประปาภายในอาคาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เรื่องระบบท่อจ่ายน้ำและท่อจำหน่ายน้ำประปาภายในอาคาร 2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสุขภัณฑ์ 3) ความรู้ในการใช้อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ 4) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานติดตั้งท่อประปา สุขาภิบาล 5) ความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อโดยประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องรวมถึงเครื่องมือและวิธีทำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การทดสอบระบบท่อเพื่อการส่งมอบ คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองการใช้งานหลังการประกอบติดตั้งระบบท่อเสร็จสิ้นกระบวนการ 2) ทดสอบผลการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของการใช้งาน 3) ทดสอบการใช้งานของสุขาภิบาลโดยทดสอบการประกอบท่อชนิดต่างๆ เช่น ประกอบท่อชนิดแหวงยางหน้าจาน ประกอบท่อโดยใช้ความร้อน ประกอบท่อโดยใช้ข้อต่อเกลียว เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 5) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน เตรียมเอกสารการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ตรวจการประกอบท่อ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมิน ทดลองการส่งจ่ายน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ง) เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของการติดตั้งท่อ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมท่อแตกรั่วด้วย Gibault Joint
ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน