หน่วยสมรรถนะ

จัดทำข้อเสนอโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำข้อเสนอโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3123 หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้ในทำข้อเสนอและใช้วางแผนงานดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1323 ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง/ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03116.01 วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้อย่างถูกต้อง

1. สรุปข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาให้ครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน
2. ระบุรายการงาน ระยะเวลา พื้นที่ และงบประมาณโครงการ ได้ถูกต้องครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน
3. ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานโครงการ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนชัดเจน
4. ลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง
5. ประมาณราคาการดำเนินงานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางได้อย่างถูกต้อง

03116.02 ทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

1. เขียนข้อเสนอทางเทคนิคตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. เขียนแผนการดำเนินงานเบื้องต้นตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาและชัดเจนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. เขียนข้อเสนอทางการเงินตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
5. ตรวจความเรียบร้อยของเอกสารข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการวิเคราะห์ อ่านจับใจความสำคัญ ตีความ ลำดับความสำคัญ และสรุปข้อความ 2) ทักษะการประเมินและคำนวณราคากลาง 3) ทักษะการพูดคุย ประสานงาน และเจรจา 4) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 5) ทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาการทำงาน 6) ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 2) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 3) ความรู้ของมาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อ 4) ความรู้หลักการวิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการ 5) ความรู้หลักการและวิธีการคำนวณราคากลาง 6) ความรู้หลักการและวิธีการบริหารและจัดการโครงการ 7) ความรู้หลักการและวิธีการจัดทำเอกสารข้อเสนอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ ตรวจสอบเอกสารและสัญญาโครงการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้ ได้แก่ สรุปข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญา ระบุรายการงาน ขอบเขตเวลา งบประมาณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำเอกสารข้อเสนอโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำและวางแผนดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอโครงการได้ ได้แก่ วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้ และทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ในเอกสารและสัญญาโครงการ เช่น ผู้ว่าจ้าง งบประมาณ วันเริ่มโครงการ-สิ้นสุดโครงการ รูปแบบและข้อกำหนดการประมูลงาน คุณสมบัติผู้รับจ้าง รายการงานที่ต้องทำและส่งมอบ รายละเอียดปริมาณงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการส่งมอบ รายการเอกสารแนบ วิธีการประเมินและพิจารณาผู้รับจ้างเพื่อส่งจ้าง และอื่นๆ เป็นต้น 2) ส่วนประกอบข้อเสนอโครงการ เช่น ที่มาและความสำคัญ รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ แผนการส่งมอบโครงการ แผนการเบิกจ่ายเงิน ข้อเสนอทางการเงิน เอกสารหลักฐานแนบอื่นๆ เช่น ใบมอบอำนาจ ใบแสดงนิติบุคคล สำเนาธนาคาร สำเนาบัตรประชาชาชน CV ใบรับรองงาน สำเนาการศึกษา สำเนา Certificate และอื่นๆ เป็นต้น 3) แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน สามารถทำได้จริง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญา 4) จัดทำข้อเสนอโครงการความด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ปลอมแปลงเอกสาร ไม่ใช้เอกสารปลอม สวมรอยเอกสาร ใช้เอกสารที่ล่าสมัย ระบุข้อมูลอันเป็นเท็จ ในการยื่นและนำเสนอโครงการ เป็นต้น 5) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำเอกสาร เช่น Microsoft Office Microsoft Project และอื่นๆ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน วิเคราะห์เอกสารและสัญญาโครงการได้ 1) ผลข้อสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน ทำเอกสารข้อเสนอโครงการได้อย่างครบถ้วน 1) ผลข้อสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก