หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3123 หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก ให้งานวางท่อประปาภายนอกสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามแบบกำหนด ตามข้อกำหนดมาตรฐาน และตามขอบเขตเวลา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1323 ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง/ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03115.01 จัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอกได้อย่างถูกต้อง

03115.02 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

1. มอบหมายงานก่อสร้างประปาภายนอกแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. กำกับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องและตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
3. ประสานงานกับผู้รับจ้างและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานดำเนินไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
4. ตรวจสอบผลงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกเป็นตามแผนดำเนินงานตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

03115.03 แก้ปัญหางานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ระบุสาเหตุของปัญหาจากการก่อสร้างวางท่อประปาได้
2. กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการเขียนแผนดำเนินงาน 2) ทักษะการควบคุมและกำกับคนงาน 3) ทักษะการพูดคุย ประสานงาน และเจรจา 4) ทักษะการสังเกตและตรวจสอบผลงานวางท่อประปาตามแบบกำหนดและข้อกำหนดมาตรฐาน 5) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 6) ทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาการทำงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้และหลักการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 2) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 3) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 4) ความรู้ของมาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อ 5) ความรู้หลักการและวิธีการเขียนแผนดำเนินงาน 6) ความรู้หลักการและวิธีการบริหารและจัดการโครงการ 7) ความรู้หลักการและวิธีการบริหารและจัดการคน 8) ความรู้หลักการและวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอก ให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามแบบกำหนด ตามข้อกำหนดมาตรฐาน และตามขอบเขตเวลา
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในการวางแผนดำเนินงาน การควบคุมและกำกับคน ประสานงานกับบุคคลอื่น ตรวจสอบผลงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามแบบกำหนด ตามเวลา ตามข้อกำหนดมาตรฐาน และแก้ไขปัญหางานวางท่อประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) จัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอก คือ การประเมินและกำหนดระยะเวลาดำเนินการวางท่อประปาตามลายเอียดสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากขอบเขตเวลา พื้นที่ งบประมาณ วัสดุที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ วิธีและเทคนิคเทคนิคการก่อสร้างที่ต้องใช้ดำเนินการ แล้วเขียนแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอก ได้แก่ แผนงานก่อสร้างหลัก แผนการก่อสร้างงานย่อย (Work Breakdown Structure: WBS) ใบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ใบรายงานประจำวัน ใบ Checklist สำหรับปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพงาน เป็นต้น 2) ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด คือ การมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล สั่งการคนงานให้ทำงานตามแผนดำเนินงานที่กำหนด ควบคุมและกำกับเวลาการวางท่อประปาเป็นไปตามเวลาที่ จัดประชุมก่อนดำเนินงานก่อสร้าง (Pre-Construct) กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพื่อชี้แจ้งผลการดำเนินการ ความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น ณ หน้างานให้ทุกคนรับทราบและรวมกันระดมความคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3) ตรวจสอบผลงาน คือ สังเกตดูและตรวจสอบว่าผลงานที่ทำสำเร็จแล้วถูกต้องตามแบบกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของงาน เช่น งานวางท่อได้ตามแนวและระดับ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การประกอบ บรรจบท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อแนบการสนิท แน่นหนา แข็งแรง ครบตามจำนวน ใช้วิธีการที่ถูกต้อง ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบกำหนด และข้อกำหนดมาตรฐาน และผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพการทำงานสูบส่งน้ำในท่อประปาตามแบบกำหนดและได้ตามมาตรฐาน โดยน้ำภายในท่อเคลื่อนตัวได้แรงดันตามที่กำหนด น้ำไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอก คุณภาพน้ำปลายท่อผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน เป็นต้น 4) วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหา คือ การระบุสาเหตุของปัญหาจากการวางท่อประปาได้ กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ ติดตามผลและตรวจสอบได้ ทำบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานได้ เช่น ปัญหาพบสิ่งกีดขว้างตามแนววางท่อ ปัญหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่พอเพียงหรือชำรุด ปัญหาบุคลากร ขาดงาน ลางาน มาสาย หรือประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ปัญหาบุคลากรปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนงาน เป็นต้น 5) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน จัดทำแผนดำเนินงานก่อสร้างประปาภายนอก 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน (ข) เครื่องประเมิน ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน
(ค) เครื่องประเมิน แก้ปัญหางานก่อสร้างวางท่อประปาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำข้อเสนอโครงการ