หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานวางท่อก่อนส่งจ่ายน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานวางท่อก่อนส่งจ่ายน้ำประปา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ ตรวจสอบคุณภาพท่อก่อนส่งจ่ายน้ำประปา ได้แก่ ทดสอบความดันน้ำภายในท่อและล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03111.01 ทดสอบความดันน้ำภายในท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. กำหนดช่วงท่อที่จะทดสอบความดันน้ำภายในท่อได้
2. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความดันน้ำภายในท่อได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้เครื่องมือทดสอบแรงความดันน้ำภายในท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน
4. จัดทำใบงานผลการทดสอบความดันน้ำภายในท่อตามข้อกำหนด
5. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

03111.02 ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามข้อกำหนด

1. กำหนดช่วงท่อที่จะล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้
2. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง
3. ผสมน้ำคลอรีนให้ได้สัดส่วนปริมาณเหมาะสมตามข้อกำหนด
4. อัดน้ำผสมคลอรีนเข้าสู่ท่อและปล่อยแช่ในเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด
5. ระบายน้ำทิ้งคลอรีนได้อย่างถูกต้อง
6. ใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือได้อย่างถูกต้อง
7. ใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าความขุ่นได้อย่างถูกต้อง
8. จัดทำใบงานผลการล้างท่อและฆ่าเชื้อโรคตามข้อกำหนด
9. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบความดันน้ำภายในท่อ 2) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือและค่าความขุ่นของน้ำ 4) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้และหลักการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 2) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 3) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 4) ความรู้ของข้อกำหนดและมาตรฐานงานทดสอบความดันน้ำภายในท่อ 5) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบความดันน้ำภายในท่อ 6) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรค 7) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือและค่าความขุ่นของน้ำ 8) ความรู้การคำนวณน้ำคลอรีนให้เหมาะสมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและความยาวท่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับทดสอบความดันน้ำและล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการตรวจสอบคุณภาพงานวางท่อก่อนส่งจ่ายน้ำประปาได้อย่างถูกต้องและตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความดันท่อ เช่น เครื่องอัดแรงดันน้ำ ถังพักน้ำ ท่อ PB 3/4 - 1 นิ้ว มาตรวัดความดัน เป็นต้น 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น เครื่องอัดคลอรีน ถังผสมคลอรีน ท่อ PB คลอรีนผง เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เป็นต้น 3) ข้อกำหนดและมาตรฐานงานทดสอบความดันน้ำภายในท่อสำหรับท่อขนาด 400 มม. และค่าความดัน 6.00 กก./ตร.ซม. อาทิ 3.1) ท่อพลาสติก (PVC) ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยความดันต้องไม่ตกลงเกินกว่า 0.20 กก./ตร.ซม. เช่น เริ่มจับเวลาที่ความดัน 6.00 กก./ตร.ซม. เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ความดันต้องตกลงไม่เกิน 5.80 กก./ตร.ซม. ให้ผ่านการทดสอบ แต่หากความดันตกลงเกิน 0.20 กก./ตร.ซม. ให้จับเวลา เพิ่มอีก 2 ชั่วโมงแล้วความดันไม่ตกเพิ่ม เช่น เริ่มจับเวลาที่ความดัน 6.00 กก./ตร.ซม. เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ความดันต้องตกลงไม่เกิน 5.60 กก./ตร.ซม. ให้เริ่มจับเวลาเพิ่มอีก 2 ชั่วโมงแล้วความดันคงเหลือ 5.60 กก./ตร.ซม. จึงให้ผ่านการทดสอบ 3.2) ท่อแข็ง (ท่อ ST, GI และ AC) ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง ความดันต้องไม่ตก จึงให้ผ่านการทดสอบ 3.3) ท่อ HDPE ใข้ทดสอบความดันตามมาตรฐาน SFS 3115: Plastic Pipe Water tightness Test for Pressure Pipeline. 4) ข้อกำหนดค่าคลอรีนคงเหลือได้ ต้องมีค่าระหว่าง 0.20 - 1.00 มิลิกรัม/ลิตร และค่าความขุ่น ต้องมีค่าไม่เกิน 5 NTU. ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ตามค่าที่ระบุต้องดำเนินการล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคใหม่ 5) ข้อกำหนดอัตราส่วนผสมปริมาณคลอรีนผง (Calcium Hypochlortie) ต่อขนาดท่อและความยาวท่อ (กรัม) อาทิ 5.1) ขนาดท่อ 100 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 33 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.2) ขนาดท่อ 150 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 74 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.3) ขนาดท่อ 200 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 131 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.4) ขนาดท่อ 300 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 295 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.5) ขนาดท่อ 400 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 525 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.6) ขนาดท่อ 500 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 845 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.7) ขนาดท่อ 600 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 1,216 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.8) ขนาดท่อ 700 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 1,655 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.9) ขนาดท่อ 800 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 2,162 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.10) ขนาดท่อ 900 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 2,737 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 5.11) ขนาดท่อ 1,000 มม. ใช้ปริมาณคลอรีนผง 3,380 กรัม/ความยาวท่อ 100 ม. 6) เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ ม้วนและมัดเก็บสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของกรมอนามัย หรือมาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ หรือมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาขององค์การอนามัยโลก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน ทดสอบความดันน้ำภายในท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน ล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามข้อกำหนด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ