หน่วยสมรรถนะ

วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มม. แบบมีโครงสร้างรองรับตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ได้แก่ วางท่อบนโครงสร้างข้ามคลอง และวางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03110.01 เตรียมงานวางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับได้อย่างถูกต้อง

1. ตรวจแนวและระดับการวางท่อถูกต้องตามแบบกำหนด
2. ตรวจโครงสร้างรองรับท่อถูกต้องตามแบบกำหนด
3. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับได้อย่างถูกต้อง
4. อ่านแบบวางท่อเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

03110.02 จัดวางท่อบนโครงสร้างข้ามคลองตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. ใช้เครื่องมือวางท่อบนโครงสร้างข้ามคลองด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องและตามแบบกำหนด
2. ใช้เครื่องมือประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อบนโครงสร้างข้ามคลองตามแบบกำหนด
3. ตรวจความถูกต้องรอยประกอบท่อและแนวระดับท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน
4. ทาสีเคลือบผิวท่อตามแบบกำหนด
5. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

03110.03 จัดวางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. ใช้เครื่องมือวางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องและตามแบบกำหนด
2. ใช้เครื่องมือประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อบนโครงสร้างคูน้ำตามแบบกำหนด
3. ตรวจความถูกต้องรอยประกอบท่อและแนวระดับท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน
4. ทาสีเคลือบผิวท่อตามแบบกำหนด
5. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อบนโครงสร้างข้ามคลอง 2) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำ 3) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ 4) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาสีเคลือบผิวท่อ 5) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้และหลักการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 2) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 3) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 4) ความรู้ของมาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อ 5) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อบนโครงสร้างข้ามคลอง 6) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำ 7) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ 8) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาสีเคลือบผิวท่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ คือ งานวางท่อเพื่อข้ามสิ่งกีดขว้าง เช่น แม่น้ำ คูน้ำ ถนน โดยเริ่มต้นจากการตอกเสาเข็มให้ได้ตามแนวและระดับ หล่อโครงสร้างรองรับท่อ วางท่อบนโครงสร้าง ประกอบและบรรจบท่อกับอุปกรณ์ท่อ เคลือบผิวท่อ ร่วมถึงเสริมความแข็งแรงของแนวเส้นท่อ ทาสีและสัญลักษณ์บนเสารองรับท่อให้เห็นเด่นชัด
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการวางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ท่อที่ใช้ในการวางท่อแบบมีโครงสร้าง เช่น ท่อเหล็กเหนียว (ST) ท่ออาบสังกะสี (GI) ท่อเหล็กหล่อ (CI) ท่อเหล็กหล่อเหนียว (DI) ท่อ PVC ท่อ AC เป็นต้น 2) รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนดำเนินการวางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ ตรวจแนวระดับ สิ่งก่อสร้างบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม ขนาดท่อที่จะวาง ระยะห่างของเสาเข็ม แบบแปลนงานก่อสร้าง เสาเข็ม เป็นต้น 3) กลุ่มที่ต้องประสานงานและปรึกษา เช่น ช่างรางวัด ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างตอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมเครื่องจักร ช่างเชื่อม วิศวกร เป็นต้น 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ เช่น ถุงมือ ค้อนปอนด์ ประแจ ไขควง เครื่องจับยึดดันท่อ ขาตั้งระดับ น้ำยาประสาน น้ำยาหล่อลื่น เครื่องเชื่อมความร้อน เป็นต้น 5) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีเคลือบผิวท่อ เช่น แปรงทา น้ำยาทำความสะอาด สีรองพื้น, Inner Tape, Outer Tape เป็นต้น 6) งานเก็บและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) งานเสริมความแข็งแรงท่อ ได้แก่ งานสร้างโครงสร้าง Truss รองรับท่อข้ามคลอง และงานสร้างเสริมระดับฐานปูนรองรับข้อต่อท่อแนวดิ่ง 2)งานสร้างความปลอดภัย ได้แก่ งานทาสีโครงสร้างให้มีความชัดเจน เป็นต้น 7) เครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานวางท่อ ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vest) รองเท้าบู๊ทพื้นยาง/บูทนิรภัย/รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย จุกอุดหู เป็นต้น 8) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อ ระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผู้ผลิต 9) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน เตรียมงานวางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับได้อย่างถูกต้อง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน วางท่อบนโครงสร้างข้ามคลองตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องประเมิน วางท่อบนโครงสร้างในคูน้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชนขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบคุณภาพงานวางท่อก่อนส่งจ่ายน้ำประปา