หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชนขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชนขั้นพื้นฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถประกอบท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มม. ถึง 400 มม. และอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชนได้อย่างถูกต้องได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03109.01 ตัดท่อได้ตามแบบกำหนด

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อตัดท่อได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือตัดแตกท่อได้ตามขนาดที่กำหนด
3. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

03109.02 เชื่อมท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยความร้อนแบบชนตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเชื่อมท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยความร้อนแบบชนได้อย่างถูกต้อง
10. ตรวจความถูกต้องของรอยเชื่อมตามข้อกำหนดมาตรฐาน
11. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด
2. ทดสอบการทำงานเครื่องเชื่อมความร้อนแบบชนก่อนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. ใส่ท่อและอุปกรณ์ท่อเข้ากับแคล้มจับยึดท่อได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้เครื่องปาดหน้าท่อปาดท่อได้อย่างถูกต้อง
5. ตั้งค่าแรงดันต้าน (Drag Force) สำหรับการเชื่อมชนได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
6. ตั้งค่าและตรวจสอบค่าอุณหภูมิแผ่นความร้อนสำหรับการเชื่อมชนได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
7. หลอมละลายปลายท่อให้ได้ความสูงของชั้นพลาสติกได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
8. ตั้งค่าเวลาสำหรับการเชื่อมชนได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน
9. เชื่อมชนท่อได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดท่อ 2) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยความร้อนแบบชน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 2) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดท่อ 3) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยความร้อนแบบชน 4) ความรู้ในการอ่านค่าแรงดัน (บาร์) และค่าอุณหภูมิ 5) ความรู้ในมาตรฐานการเชื่อมความร้อนแบบชน DVS 2207

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  สามารถเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ถึง 400 มม.ด้วยวิธีการเชื่อมความร้อนแบบชน (Butt Fusion) ได้อย่างถูกต้องและตามข้อกำหนดมาตรฐาน
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเชื่อมความร้อนแบบชนที่มาขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100-400 มม. ได้อย่างถูกจ้องและตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ขนาดท่อระหว่าง 100-400 มม. และท่อที่ใช้ในการเชื่อมความร้อนแบบชน ได้แก่ ท่อ HDPE ท่อ PP-R เป็นต้น 2) อุปกรณ์ท่อ วาล์ว ส่วนประกอบท่อที่ต้องสามารถติดตั้งได้ เช่น ข้อต่อท่อ เกลี่ยวท่อ หม้อลม (Air Chamber) ประตูระบายอากาศ (Air Release Valve) วาล์วเข้ามุม (Angle Valve) วาล์วบอล (Ball Valve) โบล์วออฟ (Blow Off) วาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve) วาล์วกันกลับ (Check Valve) วาล์วกระบังลม (Diaphragm Valve) หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) วาล์วลูกลอย (Float Valve) วาล์วหัวกระโหลก (Foot Valve) ประตูน้ำ (Gate Valves) วาล์วโกลบ (Globe Valve) วาล์วอุด (Plug Valve) อุปกรณ์วัดความดัน (Pressure Gauge) วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) ที่กรองผง (Strainer) อุปกรณ์ป้องกนการกระแทกของน้ำ (Water Hammer Arrestors) มาตรวัดน้ำ (Water Meter) และอื่นๆ เป็นต้น 3) เครื่องมือที่ใช้ตัดท่อ เช่น ครีมตัดท่อ เครื่องมือเลื่อย เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ ใบมีดเครื่อง เครื่องตัดแบบเลื่อยสายพาน เลื่อยวงเดือน เลื่อยไฟเบอร์ และ Cutting Machine เป็นต้น 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยเขื่อมความร้อนแบบชน เช่น แคล้มจับยึดท่อ เครื่องปาดหน้าท่อ แผ่นความร้อน ชุดไฮดรอลิก แผงควบคุมเครื่อง สายไฟฟ้า เครื่องให้กำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 5) ประกอบท่อด้วยความร้อนแบบชนจะใช้งานกับท่อขนาด 100 – 400 มิลลิเมตร หรือ ขนาด 4 - 10 นิ้ว 6) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมละลายท่อคือ 210 -250 องศาเซลเซียล 7) ระยะเวลาในการหลอมละลายปลายท่ออยู่ที่ 4 – 10 นาที หรือเครื่องมือกำหนด 8) ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อท่อและข้อต่ออยู่ที่ 11 – 30 นาที หรือเครื่องมือกำหนด 9) ช่วงเวลาปล่อยให้เย็นตัวก่อนนำไปใช้อยู่ที่ 19 – 60 นาที หรือเครื่องมือกำหนด 10) ผลงานการเชื่อมชนที่สมบูรณ์ต้องระบุในแผ่นรายการ Data logger ว่า “COMPLETED” 11) มาตรฐานการเชื่อมท่อด้วยความร้อนแบบชน DVS 2207: Welding Of Thermoplastics 12) ตรวจสอบความถูกต้องของรอยเชื่อมความร้อนแบบชน คือ สังเกตดูว่า ข้อต่อ ท่อ และอุปกรณ์ท่อหลุดออกจากหลังโดนกระทำด้วยแรงดึงและแรงดันหรือไม่ สังเกตดูว่ามีน้ำซึมออกบริเวณรอยต่อหลังจากมีการส่งจ่ายน้ำหรือไม่ สังเกตว่ามีฟองอากาศบนรอยเชื่อมหรือไม่ สังเกตดูว่าความหนาของรอยเชื่อมหนากันสม่ำเสมอทั้งรอบวงท่อ สังเกตดูว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นบนรอยเชื่อมหรือไม่ เป็นต้น 13) เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ ม้วนและมัดเก็บสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 14) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผู้ผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน ตัดท่อได้ตามแบบกำหนด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน เชื่อมท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยความร้อนแบบชนตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางท่อแบบมีโครงสร้างรองรับ