หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-2-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ ประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03108.01 ต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง
2. เปิดพื้นผิวเพื่อใช้เจาะเชื่อมต่อระหว่างท่อแยกกับท่อประปาบริการได้อย่างถูกต้อง
3. เจาะรูท่อประปาบริการได้อย่างถูกต้อง
4. ประกอบแคล้มรัดท่อแยกและ Corporation Stop Valve ได้อย่างถูกต้อง
5. ใช้เครื่องมือเพื่อต่อท่อแยกไปยังพื้นที่สำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำได้อย่างถูกต้อง
6. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

03108.02 ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือเพื่อติดตั้งระหว่างท่อแยก มาตรวัดน้ำและท่อเข้าบ้านได้อย่างถูกต้อง
3. ก่อแท่งคอนกรีตรองรับมาตรวัดน้ำได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจความถูกต้องของจุดประกอบท่อและจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ
5. ปิดพื้นผิวพื้นที่ถูกเปิดให้เรียบร้อยกลับเป็นดั่งเดิม
6. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปิดพื้นผิว 2) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เจาะรูท่อประปาบริการ 3) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบและต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำ 4) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ 5) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปิดและซ่อมแซมพื้นผิวพื้นที่ถูกเปิด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 2) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 3) ความรู้ของมาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อ 4) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปิดพื้นผิว 5) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เจาะรูท่อประปาบริการ 6) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบและต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำ 7) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ 8) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปิดและซ่อมแซมพื้นผิวพื้นที่ถูกเปิด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการประกอบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำได้ตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ท่อที่นิยมใช้ในงานต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำ ได้แก่ ท่อ PVC ท่อ PE ท่อ HDPE ท่อเหล็กเหนียว เป็นต้น 2) พื้นผิวที่อาจต้องเจาะเพื่อต่อท่อแยก ได้แก่ พื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวลาดยาง พื้นผิวบล๊อคคอนกรีต เป็นต้น 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เปิดพื้นผิว เช่น จอบ พลั่ว เสียม เครื่องสกัดคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีต เป็นต้น 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อแยกและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เช่น เครื่องเจาะท่อแยก (Drilling) น้ำยาทำความสะอาด ไขควง น้ำยาหล่อลื่น น้ำยาประสาน เทปพันท่อ ประแจตาย ประแจเลื่อน ประแจขันท่อขาเดี่ยว ประแจคอม้า สว่านขันน็อต แคล้มรัดท่อแยก Corporation Stop เป็นต้น 5) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อแท่งคอนกรีตรองรับมาตรวัดน้ำ เช่น แผ่นไม้ จอบ พลั่ว เกียงแหลม เกียงสีเหลี่ยม กระบะฉาบปูน ถังน้ำ เป็นต้น 6) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปรับและซ่อมแซมพื้นผิว เช่น จอบ พลั่ว เกียงแหลม เกียงสีเหลี่ยม กระบะฉาบปูน ถังน้ำ เป็นต้น 7) การเจาะรูท่อประปาบริการต้องใช้เครื่องเจาะท่อแยกเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น ค้อน สว่าน เป็นอันขาด 8) ตรวจความถูกต้องของจุดประกอบท่อและจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ เช่น สังเกตดูว่า ข้อต่อ ท่อ และอุปกรณ์ท่อหลุดออกจากหลังโดนกระทำด้วยแรงดึงและแรงดันหรือไม่ สังเกตดูว่ามีน้ำซึมออกบริเวณรอยต่อหลังจากมีการส่งจ่ายน้ำหรือไม่ สังเกตดูว่าท่อหรืออุปกรณ์ถูกสวมดันจนอยู่ในระยะที่กำหนดของตัวอุปกรณ์หรือไม่ นำไม้บรรทัดสอดใส่เข้าไประหว่างรอยประกอบท่อและอุปกรณ์ว่าทะลุผ่านไปได้หรือไม่ ใช้แรงดึงหรือบิดรอยประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อให้หลุด แยกจากกันได้หรือไม่ เป็นต้น 9) เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ ม้วนและมัดเก็บสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 10) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผู้ผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน ต่อท่อแยกเข้าอาคารผู้ใช้น้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน 3) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) 1เครื่องประเมิน ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ
ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน