หน่วยสมรรถนะ

วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนัก

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-2-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนัก

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มม. แบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03107.01 เตรียมงานวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง

1. ตรวจแนวและระดับการวางท่อถูกต้องตามแบบกำหนด
2. ตรวจสภาพแวดล้อมที่จะใช้วางทุ่นถ่วงน้ำหนักรวมถึงจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อให้พร้อมใช้งาน
3. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง
4. อ่านแบบวางท่อเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

03107.02 จัดวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักตามแบบกำหนดและข้อกำหนดมาตรฐาน

1. เปิดแนวร่องดินสำหรับวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักได้ตามแบบกำหนด
2. เรียงทุ่นถ่วงน้ำหนักส่วนล่าง (Lower Counterweight) ในร่องดินตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน
3. ยกท่อเพื่อวางบนทุ่นถ่วงน้ำหนักส่วนล่างได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้เครื่องมือประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อได้ตามแบบกำหนด
5. ประกอบทุ่นถ่วงน้ำหนักส่วนบน (Upper Counterweight) เข้ากับทุ่นถ่วงน้ำหนักส่วนล่างได้อย่างถูกต้อง
6. ตรวจความถูกต้องของการวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
7. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้การเครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อแบบใช้ทุนถ่วงน้ำหนัก 2) ทักษะการใช้การเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ 3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้และหลักการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 2) ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ในแบบ 3) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 4) ความรู้ของมาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อ 5) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วางท่อแบบใช้ทุนถ่วงน้ำหนัก 6) ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนัก เป็นการวางท่อบนทุ่นถ่วงน้ำหนักเหมาะสมสำหรับวางท่อประปาในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น พื้นที่ที่มีหญ้ารกแห้งและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ พื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่เครื่องจักรใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักได้ตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ท่อที่ใช้ในงานวางท่อแบบทุ่นถ่วงน้ำหนัก เช่น ท่อ HDPE ท่อ PP-R ท่อ PVC เป็นต้น 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการเคลื่อนย้ายและวางทุ่นถ่วงน้ำหนัก เช่น ด้วยแรงมือ รถเครนตะขอเกี่ยวยก เป็นต้น 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการประกอบทุ่นถ่วงน้ำหนัก เช่น ค้อน ประแจเลื่อน ประแจขันท่อขาเดี่ยว สว่านขันน็อต น็อตยึด แผ่นยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene Rubber :EPDM) เป็นต้น 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อ เช่น ถุงมือ ค้อนปอนด์ ประแจ ไขควง เครื่องจับยึดดันท่อ ขาตั้งระดับ น้ำยาประสาน น้ำยาหล่อลื่น เครื่องเชื่อมความร้อน เป็นต้น 5) กลุ่มที่ต้องประสานงานและปรึกษา เช่น ช่างรางวัด ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างตอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมเครื่องจักร ช่างเชื่อม วิศวกร เป็นต้น 6) เครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานวางท่อ ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vest) รองเท้าบู๊ท พื้นยาง/บูทนิรภัย/รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย จุกอุดหู เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผู้ผลิต 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน เตรียมงานวางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน วางท่อแบบใช้ทุ่นถ่วงน้ำหนักตามแบบกำหนดและข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางท่อแบบเปิดร่องดิน