หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำในระบบผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02307.01 หาสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตจากการวิเคราะห์ตามวิธีที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

02307.02 กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต

1. ระบุแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. แนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02307.03 เขียนรายงานผลการแก้ไขคุณภาพน้ำในระบบผลิต

1. บันทึกผลการแก้ไขคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. บันทึกแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการแก้ไขคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการแก้ไขคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการถวางแผนและทำการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ได้ตามหลักการที่กำหนด 2) ทักษะการแนะนำ บันทึก/สรุปผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3) ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์ 4) ทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตน้ำประปา 3) ความรู้ หลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 4) ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 3) พิจารณาจากการข้อสอบข้อเขียน 4) พิจารณาจากการสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามเวลา ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปา วิเคราะห์วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต หมายถึง การนำผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นในระบบผลิต มาคิดวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตโดยการคำนวณอัตราการจ่ายสารเคมีที่เหมาะสม ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตให้มีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ระบบ หรือกระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เป็นต้น เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งต้องมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตและมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าในการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต รวมทั้งจัดทำรายงานผลการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตด้วย เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตต่อไป 2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต หมายถึง แนวทางในการใช้ระบบ หรือกระบวนการที่เหมาะสมในแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด โดยถ้าน้ำในระบบผลิตนั้นมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิต เช่น 2.1) สารสร้างตะกอนจ่ายไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำดิบแยกสารแขวนลอยออกได้หมด ทำให้ขนาดของ Floc มีขนาดเล็ก แก้ไขโดยการปรับอัตราจ่ายสารสร้างตะกอนให้ได้ค่าที่เหมาะสมตามประมาณการจาก Jar Test 2.2) คุณภาพน้ำดิบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีความขุ่นสูงขึ้น ในขณะที่จ่ายสารสร้างตะกอนปริมาณปกติ ตามผลการทดลอง Jar Test แก้ไขโดยการเพิ่มอัตราการจ่ายสารสร้างตะกอนให้มากขึ้น 2.3) ระดับของ Sludge สูงเกินไปซึ่งสามารถวัดได้ที่จุด Middle ทำให้ Sludge ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำได้ง่ายเนื่องจากอัตราการ Drain ไม่เหมาะสม แก้ไขโดยการตั้งอัตราการ Drain ตะกอนให้เหมาะสมและ Drain ด้วยระบบ manual เพื่อให้ระดับชั้นของ Sludge ลดลงโดยเร็วจนระดับตะกอนถึงระดับ Bottom แล้วหยุด 3) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต 1) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการแก้ไขคุณภาพน้ำในระบบผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ
วางแผนการควบคุมคุณภาพน้ำ