หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  2133 นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02304.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ

1. วัดค่าความความเป็นกรด–ด่าง (PH) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. วัดค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. วัดค่าสี (Color) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน

02304.02 วิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

1. ใช้เครื่องมือในการทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. วัดค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ใช้ข้อมูลจากวัคค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการสารเคมีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง

02304.03 เขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต

1. สรุปผลการวิเคราะห์น้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. แจ้งไปยังฝ่ายควบคุมการผลิตน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้ตามหลักการที่ถูกต้อง และใช้เครื่องมือใน LAB ได้อย่าถูกต้องและปลอดภัย 2) ทักษะการทดสอบและวิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้อง 3) ทักษะการบันทึก/สรุปผลการวิเคราะห์ตามผลการทดลองจริงที่ได้จากการเก็บตัวอย่างน้ำในระบบผลิต 4) ทักษะการทวนสอบค่าวิเคราะห์ หรือทำการทดสอบซ้ำ ตามแผน หรือในกรณีที่พบค่าที่ผิดปกติ 5) ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์ 6) ทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความสำคัญของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตประปา 3) ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอน วิธี ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 4) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 3) พิจารณาจากการข้อสอบข้อเขียน 4) พิจารณาจากการสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 2) มีรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการทดสอบประเมินเพื่อตรวจสอบเครื่องมือก่อนและหลังการทดสอบ 3) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ทดสอบต้องพร้อมสำหรับการทดสอบประเมินทุกครั้งก่อนการทดสอบประเมิน (ข) คำอธิบายรายละเอียด การตรวจสอบและวิธีการในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 1) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ การตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำจากการเติมคลอรีนในกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำในระบบผลิตไปคำนวณและวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการสารเคมีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2) การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน โดยคลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียส่วนใหญ่ได้ แต่การที่จะเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำนั้น จะต้องเติมในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้มีคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ในน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ โดยความต้องการคลอรีนขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ และเคมีของน้ำ เช่น พีเอช อุณหภูมิ น้ำที่มีความขุ่น หรือสารละลายมักต้องการคลอรีนสูง เป็นต้น 3) การทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ เช่น ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 ซึ่งคิดค้นรูปแบบโดยกรมอนามัย เป็นวิธีการทดสอบที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุด อ 31 ซึ่งอาศัยการเกิดสีของคลอรีนอิสระคงเหลือตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater,12th ed. เป็นต้น 4) อุปกรณ์ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 ประกอบด้วย กล่องพลาสติกใส ขวดเทียบสี ขวดแก้วเปล่า สารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ เป็นต้น 5) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับจ่ายสารเคมีที่เหมาะสมเข้าระบบการผลิตน้ำประปา โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตตามตารางดังนี้
  รายการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพ Color ความเข้มสี Visual Comparison Method Conductivity การนำไฟฟ้า Electrical Conductivity Method pH ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric Method Turbidity ความขุ่น Nephelometric Method Temperature อุณหภูมิ Electrometric Method 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิตซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หรือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย หรือการประปาส่วนภูมิภาคคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม