หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชนด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรง และทบทวน วิเคราะห์ผลการประเมินผล เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องงานกิจการประปามีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารการประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02217.01 ดำเนินการตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน

1. มอบหมายงานตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายงานตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02217.02 วัดผลคุณภาพงานประปาชุมชน

1. ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานเชิงนโยบายประปาชุมชนได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจคุณภาพงานประปาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ความสำเร็จของแผนงานเชิงนโยบายประปาชุมชนได้อย่างถูกต้อง

02217.03 ปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน

1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการดำเนินงานเดิมเพื่อกำหนดสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทำแผนการปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลการปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 2) ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะการตรวจสอบและประเมินผลงาน 4) ทักษะการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา 2) ความรู้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา 3) ความรู้ตรวจสอบและประเมินผลงาน 4) ความรู้ทักษะการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง 5) ความรู้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงความรู้และทักษะการตรวจสอบและเมินผลกิจการประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงคุณลักษณะวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 3) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงคุณลักษณะการตัดสินใจที่มีเหตุผล เสมอภาค ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด หลักการในการกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน และการประเมินคุณภาพงานประปาชุมชน 1) การวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง คือ กระบวนการตรวจติดตามการผลิตน้ำประปาในองค์กร นำผลการดำเนินกิจการมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องมาจากปัจจัยภายในองค์กรหรือมาจากปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง คือ กระบวนการตรวจติดตามภายในองค์กร นำผลการดำเนินกิจการมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กรหรือมาจากปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชนซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต 5) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือการประเมินการดำเนินการตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน 3) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงกิจการประปา ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการวัดผลคุณภาพงานประปาชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน