หน่วยสมรรถนะ

วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนจัดการงานประปาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการประปาสามารถดำเนินกิจการมีพัฒนาการ มีผลกำไรและประสบความสำเร็จ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารการประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02216.01 วิเคราะห์กำลังการผลิต และการใช้น้ำประปาภายในชุมชน

1. รวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตและความต้องการใช้น้ำประปาภายในชุมชนได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคตามข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาในงานประปาชุมชนได้อย่างถูกต้อง

02216.02 กำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชน

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบาย และพันธกิจองค์กรให้สอดคล้องต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง
3. ทำแผนบริหารงานจัดการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจนและสอดคล้องต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง

02216.03 จัดสรรทรัพยากรสำหรับงานประปาชุมชน

1. กำหนดการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. กำหนดการใช้วัสดุให้ระบบผลิตน้ำเพียงพอต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดการใช้งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง
4. กำหนดการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง

02216.04 จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

1. รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาชุมชนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบความเสี่ยงได้ชัดเจนได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 2) ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะการจัดสรรและจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 4) ทักษะการกำหนดแผนงานและมอบหมายงาน 5) ทักษะการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิตประปา 6) ทักษะคาดการณ์และวางแนวทางแก้ปัญหาจัดการความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา 2) ความรู้หลักการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ 3) ความรู้หลักการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล 4) ความรู้การจัดสรร จัดการงบประมาณและบัญชีรายรับ-รายจ่าย 5) ความรู้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา 6) ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต 7) ความรู้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงความรู้และทักษะการบริหารจัดการกิจการประปาให้ชัดเจน 2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงคุณลักษณะวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 3) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงให้ถึงคุณลักษณะการตัดสินใจที่มีเหตุผล เสมอภาค ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด การวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 1) ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนบริหารงาน เช่น ข้อกฎหมายกฎระเบียน ความต้องการทางเศรษฐกิจ ความต้องการของลูกค้า ความต้องการของผู้บริหาร งบประมาณที่ได้รับ อัตราการขยายตัวของประชากร ศักยภาพเครื่องจักร ความต้องการใช้น้ำ แนวโน้มอนาคต และอื่นๆ เป็นต้น 2) เทคนิคระบุวิเคราะห์และประเมินศักยภาพองค์กร เช่น SWOT Analysis, Diamond Model, Canvas Model และอื่นๆ เป็นต้น 3) แผนบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ บริหารงานด้านนโยบาย บริหารงานด้านงบประมาณ บริหารงานด้านบุคลากร บริหารงานด้านการผลิตและบริการ บริหารงานด้านฐานข้อมูล บริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 4) หลักการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เช่น หลักการ 4E'S ประกอบด้วย ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความยุติธรรม (Equity) เป็นต้น 5) จัดการทรัพยากรบุคคล คือ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร มอบหมาย พัฒนาบุคคล และให้พ้นจากงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิตหรือบริการขององค์กรเป็นสำคัญ โดยยึดหลักคุณธรรมดังนี้ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง 6) กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนและย้ายตำแหน่ง ผลประโยชน์ตอบแทน การให้พ้นจากงาน และบำเหน็จบำนาญ 7) ประเมินและจัดการความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต คือ กระบวนการในการระบุ (Risk Identification) วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต (Risk Control) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 8) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชนซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการ ผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 10) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์กำลังการผลิต และการใช้น้ำประปาภายในชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานประปาชุมชน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ง) เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน