หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3132 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานบำบัดน้ำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02215.01 หาสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาในการผลิตน้ำประปาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปาจากการวิเคราะห์ตามวิธีที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

02215.02 ดำเนินการแก้ไขปัญหาในงานผลิตน้ำประปา

1. กำหนดแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาในงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
2. แนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. ติดตามผลการแก้ปัญหาในงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง

02215.03 เขียนรายงานผลการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปา

1. บันทึกผลการแก้ปัญหาในงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุวิธีการแก้ปัญหาได้มีประสิทธิ 2) ทักษะการประยุกต์ใช้ทฤษฏี เทคโนโลยีและเทคนิคผลิตประปาเพื่อแก้ปัญหาหาผลิตประปา 3) ทักษะการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การแต่งกาย 2) ความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา 3) ความรู้การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิตน้ำประปา 4) ความรู้การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง 5) ความรู้การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเบื้องต้น 6) ความรู้การล้างชั้นกรองและเติมสารชั้นกรอง 7) ความรู้ทฤษฏี เทคโนโลยีและเทคนิคผลิตประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการแก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชน โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ระบบประปาชุมชนจะเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีกำลังผลิตไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในส่วนงานของการควบคุมระบบสูบน้ำดิบ 2) กระบวนการผลิตน้ำ และสภาพแวดล้อม เทคนิคในการผลิตน้ำประปา 2.1) มีความรู้ความเข้าใจในการบวนการผลิตน้ำประปา ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของเครื่องจักรในระบบผลิต สภาพพื้นที่ เทคนิคการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีการผลิตนำประปา ทฤษฎีการผลิตน้ำประปา เป็นอย่างนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและวิเคราะห์แก้ปัญหา และแนะนำ งานผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ 3) กระบวนการผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบสูบจ่ายน้ำประปา 4) สภาพพื้นที่ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พฤติกรรมผู้ใช้น้ำ เป็นต้น 5) เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตน้ำประปา Rapid Sand Filter Tank Control, Pressure Sand Filter Tank Control, Plain Sedimentation, Solid Contact Clarifier, Conventional Water Treatment Plant, Chemical Use for Water Treatment Plant, Hardness Removal, Alternative Disinfection และอื่นๆ เป็นต้น 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชนซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการดำเนินการแก้ไขปัญหาในงานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ