หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปาได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสมตามที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02211.01 หาสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาในการผลิตน้ำประปาได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปาจากการวิเคราะห์ตามวิธีที่กำหนดได้อย่างละเอียดถูกต้อง

02211.02 กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในงานผลิตน้ำประปา

1. ระบุแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาในงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
2. แนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการควบคุมงานผลิตน้ำประปา 2) ทักษะการตรวจสอบงานผลิตน้ำประปา 3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานผลิตน้ำประปา 3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานผลิตน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตน้ำประปา 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามเวลา ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปาวิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่สูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยควบคุมแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐานภายใต้การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด 2) คุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง ประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นในระบบผลิตน้ำประปา ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำประปา รวมถึงประสิทธิภาพ ความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3) การหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา หมายถึงการรวบรวมข้อมูลปัญหาในการผลิตน้ำประปามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการแก้ไข 4) กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในงานผลิตน้ำประปา หมายถึงการกำหนดระบุแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหาในงานผลิตน้ำประปา และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 5) ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา รวมทั้งจัดทำรายงานผลการแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปา เพื่อที่จะได้นำผลการแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรังปรุงและแก้ปัญหางานผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมินการหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมินการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในงานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา