หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้ตามที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02210.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

1. ระบุรายการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง

02210.02 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

1. มอบหมายงานการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้อง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้อง

02210.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการควบคุมงานผลิตน้ำประปา 2) ทักษะการตรวจสอบงานผลิตน้ำประปา 3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานผลิตน้ำประปา 3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานผลิตน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามเวลา ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปา วิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่สูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยควบคุมแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐานภายใต้การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด 2) คุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง ประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นในระบบผลิตน้ำประปา ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำประปา รวมถึงประสิทธิภาพ ความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3) การตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ำประปา หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปา ในแต่ละกระบวนการ การผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำจากระบบผลิตมีตามมาตรฐานตามที่กำหนด และตรงตามแผนที่กำหนดไว้ มีวิธีการดังนี้ 3.1) การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การระบุรายการที่จะตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานและรวมถึงข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบการผลิตน้ำ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3.2) การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การตรวจสอบในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำประปาตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยมีวิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้องตามที่กำหนด 3.3) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาจากผู้ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา เพื่อที่จะได้นำผลการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปามาใช้ในการแก้ปัญหางานผลิตน้ำประปา 4) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 5) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 6) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตน้ำประปา
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานผลิตน้ำประปา