หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตน้ำประปา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างเหมาะสม และตามวิธีที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02209.01 จัดทำแผนการผลิตน้ำประปา

1. รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง

02209.02 ดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา

1. มอบหมายงานผลิตน้ำประปาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้างานผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามวิธีและแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา 2. ทักษะการสื่อสาร มอบหมายงานให้กับบุคคลในการผลิตน้ำประปา 3. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา 2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานผลิตน้ำประปา 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานผลิตน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการวางแผนการผลิตน้ำประปา โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามเวลา ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปา วิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่สูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยควบคุมแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้ เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐานภายใต้การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด 2) การประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา หมายถึง การประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา ได้อย่างถูกต้อง ควบคุมเวลาผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด โดยประเมินดังนี้ 2.1) ประเมินสถานการณ์ความต้องการการใช้น้ำประปา 2.2) ประเมินสภาพแวดล้อมในการผลิตน้ำประปา ประกอบไปด้วย สภาพน้ำดิบที่จะนำเข้าระบบผลิต ปริมาณน้ำในแหล่งต้นน้ำหรือแหล่งน้ำดิบ สภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่ผลิตน้ำประปา และรวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ 2.3) ประเมินสถานภาพของระบบผลิตน้ำประปา 3) การจัดทำแผนการผลิตน้ำประปา หมายถึง การวางแผนโดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนสูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยวางแผนในแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้ เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐาน และมีปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ 4) การมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล หมายถึง มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคลในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพน้ำจากระบบผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 5) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานวางแผนการผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต 7) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมินการจัดทำแผนการผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมินการดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา