หน่วยสมรรถนะ

จัดการกากตะกอน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการกากตะกอน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3132 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานบำบัดน้ำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผน และดำเนินงานในการจัดการกากตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ำน้ำประปา ได้ตามแผนและมาตรฐานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02208.01 วางแผนงานจัดการกากตะกอน

1. รวบรวมข้อมูลปริมาณกากตะกอนในระบบผลิตน้ำได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สภาพและปริมาณกากตะกอนเพื่อที่จะจัดทำแผนงานการจัดการตะกอนได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. หาปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง
4. ทำแผนการจัดการกากตะกอนได้อย่างถูกต้อง

02208.02 ดำเนินการจัดการกากตะกอน

1. มอบหมายงานขนถ่ายกากตะกอนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. ตรวจการจัดการกากตะกอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

02208.03 เขียนรายงานผลการจัดการกากตะกอน

1. รวบรวมข้อมูลการจัดการกากตะกอนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. ทำบันทึกรายงานการจัดการตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการจ่ายสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการสังเกตเห็นความผิดปกติของการจัดการตะกอน ทางกายภาพได้ (การมองเห็น การได้ยินเสียง) 2) ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์ และการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ำประปา 2) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการกากตะกอน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการจัดการกากตะกอน โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) กากตะกอน(สลัดจ์) หมายถึง ตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ำน้ำประปา หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งใช้หลักการทางชีวภาพ จะมีกากตะกอนจุลินทรีย์เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอ ดังนั้นจำเป็นจึงต้องมีการกำจัด หรือมีการจัดการกากตะกอนเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเน่าเหม็นของกากตะกอน และปัญหามลพิษ ดังนั้นการจัดการกากตะกอนจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) วิธีการในการจัดการกากตะกอน มีดังนี้ 2.1) การฝังกลบ (Landfill) เป็นการนำกากตะกอนมาฝังในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้และกลบด้วยชั้นดินทับอีก ชั้นหนึ่ง 2.2) การหมักทำปุ๋ย (Composting) เป็นการนำกากตะกอนมาหมักต่อเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการนำกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกพืช เนื่องจากในกากตะกอนประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่างๆ 2.3) การเผา (Incineration) เป็นการนำกากตะกอนที่จวนแห้ง (ตั้งแต่ร้อยละ 40 ของของแข็งขึ้นไป) มาเผา เพราะเนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยหรือฝังกลบได้ 3) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานจัดการกากตะกอน ที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต 5) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการวางแผนงานจัดการกากตะกอน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการดำเนินการจัดการกากตะกอน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการจัดการกากตะกอน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรค