หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมถังกรอง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-2-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมถังกรอง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3132 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานบำบัดน้ำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมถังกรองให้ได้ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำที่ผ่านถังกรองตามที่กำหนด และถังกรองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02205.01 ตรวจระบบกรองน้ำก่อนการทำงาน

1. ตรวจระบบกรองน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ระบุความผิดปกติของระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขและซ่อมบำรุงในระบบกรองน้ำได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

02205.02 ดูแลระบบกรองน้ำ

1. ปรับอัตราการไหลของน้ำในระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน
2. เปิด-ปิดระบบวาล์วในการระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ระบุความผิดปกติการทำงานของระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้อง

02205.03 ทำความสะอาดถังกรอง

1. ปล่อยน้ำหรือลมให้ไหลเข้าทางตอนล่างของถังเพื่อล้างทำความสะอาดได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ล้างถังกรองได้สะอาดและนำลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. เขียนบันทึกรายงานการล้างถังกรองได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการสังเกตเห็นความผิดปกติของระบบถังกรอง และ และอุปกรณ์เบื้องต้น ทางกายภาพได้ (การมองเห็น การได้ยินเสียง) 2) ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์ และการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3) ทักษะการใช้งานถังกรอง 4) ทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดเบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้การใช้งานระบบถังกรอง 2) ความรู้การใช้งานเครื่องมือวัดเบื้องต้น 3) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมถังกรอง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการควบคุมถังกรอง โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การกรอง (Filtration) เป็นกระบวนการทางกายภาพที่ให้น้ำไหลผ่านชั้นตัวกรองที่นิยมใช้ทราย(Sand) เพื่อกำจัดสารแขวนลอยหรือความขุ่นของน้ำที่หลงเหลือจากการตกตะกอนเครื่องกรองที่ใช้ต่อจากการสร้างรวมตะกอน และการตกตะกอนจะถูกเรียกว่าเครื่องทรายกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) โดยมีอัตราการกรองที่นิยมใช้ในช่วง 5-10 ลบ.ม./ชม.-ตร.ม. การกรองโดยทั่วไปจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลก อย่างไรก็ตาม อาจใช้เป็นเครื่องทรายกรองภายใต้แรงดัน (Pressure Sand Filter) ก็ได้ นอกจากนี้ เมื่อทำการกรองจนกระทั่งเกิดการอุดตันของชั้นกรองระดับหนึ่งต้องทำการล้างย้อน (Back Wash) เพื่อทำความสะอาดชั้นทรายกรองประเภทของถังกรองและระบบการกรอง 2) ประเภทของถังกรอง แบ่งตามสภาพการไหลผ่านเครื่องกรองได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบแรงโน้มถ่วง(Gravity Filter) และแบบใช้ความดัน (Pressure Filter) 3) การล้างถังกรอง โดยปกติจะทำการล้างถังกรองทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 12 – 24 ชั่วโมง และอย่าปล่อยให้หน้าทรายกรองแห้ง ต้องมีน้ำอยู่หน้าทรายกรองสูงประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร ในขณะที่ไม่มีการทำงานของระบบประปา 4) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานควบคุมถังกรอง ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 5) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต 6) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการตรวจระบบกรองน้ำก่อนการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการดูแลระบบกรองน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการทำความสะอาดถังกรอง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมระบบตกตะกอน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน