หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-1-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3132 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานบำบัดน้ำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสูบน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ โดยที่เครื่องสูบน้ำพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางสูบน้ำดิบ และมีความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02201.01 ตรวจระบบสูบน้ำดิบก่อนปฏิบัติงาน

1. ตรวจระบบไฟฟ้าในระบบสูบน้ำดิบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจระบบ Pump/ท่อ วาล์ว/ประตูน้ำในระบบสูบน้ำดิบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจระบบตะแกรงดักขยะให้อยู่ใสภาพพร้อมใช้งานได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจระดับน้ำดิบและระดับน้ำในถังเก็บน้ำใสให้อยู่ในระดับตามคู่มือการปฏิบัติงาน

02201.02 กำจัดสิ่งกีดขวางทางสูบน้ำดิบก่อนปฏิบัติงาน

1. เลือกใช้ครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางได้อย่างถูกต้อง
2. เก็บสิ่งกีดขวางทางสูบน้ำดิบก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะในการสังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์เบื้องต้น ทางกายภาพได้ (การมองเห็น การได้ยินเสียง) 2) ทักษะในการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์เบื้องต้น 3) ทักษะในการคำนวณ/คาดการณ์ และการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4) ทักษะในการใช้งานเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือวัดเบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้การใช้งานเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือวัดเบื้องต้น พื้นฐานช่าง 2) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสูบน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำประปา โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสูบน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำประปา โดยมีข้อควรพิจารณาก่อนดำเนินการสูบน้ำดิบ ประกอบด้วยดังนี้ 1) ตรวจสอบระดับน้ำดิบ/ระดับน้ำในถังเก็บน้ำใส ว่าอยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม สามารถทำการสูบน้ำดิบเข้าระบบได้ 2) ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางสูบน้ำดิบ และการดำเนินการแก้ไขให้ระบบสูบน้ำดิบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในระบบสูบน้ำดิบ ให้พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คระดับแรงดันไฟฟ้า การทำงานของเบรคเกอร์ สภาพโดยรวมของตู้ควบคุมระบบสูบน้ำดิบและสภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 4) ตรวจสอบระบบ Pump/ท่อ วาล์ว/ประตูน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ โดยไม่มีปัญหาการรั่วซึม 5) การตรวจตะแกรงดักขยะ ก่อนการปฏิบัติงานต้องมีการกำจัดขยะตรงตะแกรงดักขยะก่อน โดยตะแกรงดักขยะ 2 ชั้น ชั้นแรกคือ ตะแกรงดักขยะชนิดหยาบ (มีขนาดช่องเปิด มากกว่า 20 - 30 มิลลิเมตร ทำด้วยแท่งเหล็กหนา 10 มิลลิเมตร ใช้ดัก ขยะ ซากพืช ซากสัตว์และเศษวัชพืชขนาดใหญ่) และชั้นที่สองคือ ตะแกรงดักขยะชนิดละเอียด (มีขนาดช่องเปิดระหว่าง 0.8 - 6 มิลลิเมตร) โดยใช้อุปกรณ์กำจัดหรือตักสิ่งขยะและสิ่งที่ปนมากับน้ำดิบออกจากตะแกรง ดักขยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการสูบน้ำดิบเข้าระบบได้ 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนการสูบน้ำดิบ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการตรวจระบบสูบน้ำดิบก่อนปฏิบัติงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 4) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางสูบน้ำดิบก่อนปฏิบัติงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 4) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมระบบสูบน้ำดิบ