หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-032ZA
MLD-MPT-4-012ZA
MLD-MPT-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ รวมถึงมีการบันทึกและแสดงผลในการตรวจสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102P03.1 ตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการผลิต

1.1 เตรียมแบบแม่พิมพ์อุปกรณ์และเครื่องมือวัด
1.2 ตรวจสอบขนาดและจำนวนของวัตถุดิบ
1.3 ตรวจสอบประเภทของวัตถุดิบ
1.4 ตรวจสอบผิวและความเรียบร้อยภายนอกของวัตถุดิบ
1.5 ตรวจสอบเครื่องจักร
1.6 ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดและเครื่องมือตัด
1.7 ตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการกัด(CAM)

102P03.2 ตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการผลิต

2.1เตรียมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์และเครื่องมือวัด
2.2ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน
2.3ตรวจสอบผิวของชิ้นงาน
2.4ตรวจสอบตำแหน่งความถูกต้องในการผลิต
2.5ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร
2.6ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์จับยึดและเครื่องมือตัด
2.7ตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการกัด (CAM)

102P03.3 ตรวจสอบคุณภาพหลังทำการผลิต

3.1เตรียมแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์และเครื่องมือวัด
3.2ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน
3.3ตรวจสอบผิวสำเร็จและความเรียบร้อยของชิ้นงาน

102P03.4 ตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดลองประกอบ

4.1เตรียมแบบแม่พิมพ์
4.2เตรียมชิ้นงาน
4.3เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
4.4ทดลองประกอบชิ้นส่วน
4.5ตรวจสอบการใช้งานและการประกอบ

102P03.5 บันทึกผล

5.1 เลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการบันทึกผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. การกำหนดขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  3. การกำหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  4. การตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานและเครื่องจักร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์
  3. กรรมวิธีการผลิต
  4. การควบคุมคุณภาพ
  5. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน
  2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐาน
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน หมายถึง การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเองภายในโรงงาน และเป็นชิ้นส่วนที่ตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่สากลให้การยอมรับ และสามารถนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาทำการประกอบเข้ากับแม่พิมพ์เพื่อสามารถทำให้แม่พิมพ์ทำงานร่วมกับเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อทำการผลิตชิ้นงานได้
  
(ก) คำแนะนำ
  1. การควบคุมคุณภาพต้องใช้วิธีการหรือหลักการที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. การเลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการบันทึกผลต้องเหมาะสมกับข้อมูลดิบที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.3 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบคุณภาพหลังทำการผลิต 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดลองประกอบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน 3) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน บันทึกผล 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน