หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-024ZA
MLD-DMT-5-015ZA
MLD-DMT-5-016ZA
MLD-MPT-5-057ZA
MLD-MPT-5-071ZA
MLD-MPT-5-095ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน จัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101C04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน

101C04.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา
2.2จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3ออกแบบและจัดทำสื่อการสอน
2.4จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

101C04.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

101C04.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.1สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2ทำการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือคุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติการสอนงาน
  2. การประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
  3. การจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน
  4. การจัดทำรายงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
  2. วิธีการออกแบบและสร้างสื่อการสอน
  3. วิธีการสอนงาน
  4. วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
  2. แนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolios )
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินตามหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบเพื่อการวัดผลหรือประเมินผู้เรียนได้
  3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบและจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน ( Trainer ) ที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ต้องหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา เป้าหมายของการเรียนรู้ 2. แบบฝึกหัด ข้อสอบ/แบบทดสอบ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
   3. สื่อการสอนจัดทำเท่าที่จำเป็น เน้นการปฏิบัติงานจริงในขณะสอน
   4. ต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินจัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน